طراحی مدل عوامل مؤثر بر همکاری آموزش‌وپرورش و شهرداری‌ها جهت تحقق اهداف سند تحول آموزش‌وپرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی مدل عوامل مؤثر بر همکاری آموزش‌وپرورش و شهرداری‌ها جهت تحقق اهداف سند تحول آموزش‌وپرورش با رویکرد گراندد تئوری است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد ( گراندد تئوری) به‌عنوان روش تحقیق استفاده‌شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز با 25 نفر از مدیران، معاونان، کارشناسان و معلمان آگاه به موضوع پژوهش است. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که داد که 34 کد مفهومی و 11 مقوله اصلی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر همکاری آموزش‌وپرورش و شهرداری‌ها جهت تحقق اهداف سند تحول آموزش‌وپرورش می‌باشد. همچنین از راهبردهای پیشنهادی مؤثر برای همکاری بیشتر، می‌توان به عقد قرارداد بین آموزش‌وپرورش و شهرداری و همچنین برنامه‌ریزی را عنوان نمود.

کلیدواژه‌ها