ارایه مدل سازمان یادگیرنده از منظر ساختار سازمانی حامی یادگیری درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،گروه علوم تربیتی، رودهن ،ایران.

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

طراحی و برازش مدل مطلوب سازمان یاد گیرنده از منظر (ساختار سازمانی حامی یادگیری) در آموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش هدف اساسی پژوهش حاضر بود. این مطالعه براساس مفروضه تحقیقات ترکیبی با طرح متوالی اکتشافی انجام شد. در مرحله کیفی با مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و نیز مدیران آموزش و پرورش سطح شهر تهران که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند داده های لازم جمع آوری شد. با بهره گرفتن از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین داده های پژوهش تحلیل شده و دیاگرام مدل مفهومی تهیه شد. نتایج کیفی پژوهش حاکی از این بود که مدل مطلوب سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش با دو مضمون فراگیر شامل مدیریت دانش و ساختار سازمانی حامی یادگیری در مجموع با 128مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده است. در مرحله کمی، با اجرای پرسشنامه برگرفته از مضامین پایه ای مطالعه کیفی، روی 226 نفر از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج نشان داد که مدل تجربی اندازه گیری شبکه ای سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر تهران از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها