شناسایی عوامل اثرگذار بر پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1گروه علوم تربیتی ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی،دماوند،ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن،ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن،ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان ،(مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی) بود؛ روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی -کاربردی برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری داده‌ها و یا ماهیت و روش پژوهش، پیمایشی بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران بود. برای تعیین نمونه‌های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند به تعداد 20 نفر استفاده شد. برای گردآوری داده ها از ابزارهای اسنادی و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها محاسبه شد که همگی مورد تایید قرار گرفتند. روش تحلیل داده‌ها،روش داده بنیان و کدگذاری سه مرحله ای بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر پایداری کسب و کار تاثیر دارند و پایداری کسب و کار منجر به دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می شود.

کلمات کلیدی: عوامل اثرگذار ، پایدارسازی، کسب و کارهای دانش بنیان

کلیدواژه‌ها