تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی مدیران موسسات آموزش عالی شهر خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزش عالی،دانشکده مدیریت،واحدتهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی مدیران موسسات آموزش عالی شهر خرم‌آباد می‌باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مدیریت دانش تا چه اندازه بر عملکرد شغلی مدیران موسسات آموزش عالی شهر خرم‌آباد، تأثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه‌‌ی مدیران موسسات آموزش عالی شهر خرم‌آباد می‌باشد که در حال حاضر تعداد 150 نفر بوده که تعداد 108 مدیر با استفاده از روش نمونه‌گیری جدول مورگان و روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش چن و همکاران (2010) و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی مدیران توسط پاترسون (1970) و در انجام آن از تکنیک‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی اعضای نمونه شامل: جنسیت، تحصیلات و سن و شاخص‌های متغیرهای پژوهش شامل: میانگین، میانه، واریانس، مد، انحراف معیار، دامنه تغیرات، ماکزیمم و مینیمم و استنباطی آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن و برای اجرای عملیات اقتصاد سنجی نیز از نرم‌افزار SPSS 26 استفاده می‌گردد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، مدیریت دانش (ایجاد دانش، تسهیم دانش، بکارگیری (کاربرد) دانش و ذخیره دانش) بر عملکرد شغلی مدیران موسسات آموزش عالی شهر خرم‌آباد تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد، مولفه‌های مدیریت دانش، ایجاد دانش و بکارگیری (کاربرد) دانش با میانگین رتبه‌ای 10/3 بالاترین رتبه را نسبت به دیگر مولفه‌های داشتند و از این حیث دارای اهمیت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها