تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی الکترونیکی با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان حوزه مالی وزارت آموزش و پرورش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیمو تربیت.دانشکده علوم تربیتی.دانشگاه آزاد اسلامی.واحد ساری.مازندران.ایران

2 دکتری برنامه ریزی درسی.دانشکده علوم تربیتی.دانشگاه آزاد اسلامی.واحد ساری.مازندران.ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی.دانشکده علوم تربیتی.دانشگاه آزاد اسلامی.واحد اسلامشهر.تهران.ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی کارآفرینی الکترونیکی در آموزش و پرورش بود. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و به لحاظ روش گرداوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 360 نفر از کارکنان حوزه مالی وزارت آموزش و پرورش بود که از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 186 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تحلیل پرسش‌نامه‌های جمع‌آوری شده از جامعه‌ی تحقیق و آزمودن فرضیه‌ها با استفاده از روش مدل-سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه‌گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای پرسشنامه در بخش مدل اندازه‌گیری بررسی گشت و در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم‌افزار برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش تاثیر معنادار رهبری معنوی بر کارآفرینی الکترونیک ؛ رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی؛ یادگیری سازمانی بر کارآفرینی الکترونیک و همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی الکترونیک تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها