طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی کارآفرینی برای دانش آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای و اعتبارسنجی آن ازدیدگاه متخصصان و مربیان است جامعه آماری پژوهش، متشکل از متخصصان و صاحبنظران حوزه برنامه درسی و کارآفرینی بودند که به کمک نمونه گیری هدفمند تعداد 290 نفر خبره این حوزه انتخاب شدند. برای ارزیابی کارآفرینی درگام اول چارچوب کارآفرینی تدوین شد، درگام دوم براساس آن ابزار ارزیابی مؤلفه های کارآفرینی در برنامه درسی هنرستان های فنی و حرفه ای ساخته شد. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از روشهای همسانی درونی(آلفای کرنباخ و پایایی ترکیبی) بالاتر از 70/0 است بود و روایی پرسشنامه با روش صوری، محتوایی (CVR) و سازه در مورد متغیر ها از میزان 50/0 بیشتر است مورد تایید متخصصان قرارگرفت. در بخش آماری ازمیانگین انحراف استاندارد، آزمون T تست، تحلیل واریانس وروش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید.که به وسیله نرم افزارهایSmart- PLS3 وSPSS19 پس ازتحلیل داده ها یافته ها نشان داد که چارچوب کارآفرینی دارای اعتبار است. کارآفرینی شامل سه مولفه کلی شناختی، مهارتی و نگرشی است. طبق یافته های تحقیق ، اهداف کارآفرینی آشنایی با مفاهیم دانش، انگیزه، مهارت کارآفرینانه است. محتوای آن مبانی نظری کارآفرینی ؛ یادگیری و مدیریت کسب وکار و ارتباطات، ویژگی هاو مهارتهای شخصیتی کارآفرینان بود. رویکردهای فعال تدریس؛ روشهای ارائه مستقیم و کاربردی و عملیاتی مناسب اند. همچنین در رویکردهای ارزشیابی؛ روشهای ارزیابی حیطه دانش، نگرش، و مهارت حائز اهمیت هستند و در نهایت وضعیت کارآفرینی از حد متوسط پایین تراست.

کلیدواژه‌ها