واکاوی صلاحیت های حرفه‌ای معلمی از منظر رویکرد پست مدرن به منظور ارائة الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی صلاحیت های حرفه‌ای معلمان از منظر رویکرد پست مدرن به منظور ارائة الگویی برای صلاحیت های حرفه‌ای معلمی انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش تحلیل فرارونده در دو گام توصیف و تبیین شروط لازم انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پست مدرنیست به جای قرار دادن معلمان در چارچوب محدود و غیرقابل انعطاف صلاحیت های فنی و تخصصی، معلمان را به عنوان اندیشمندانی دگرگون آفرین در نظر می‌گیرد. در این پژوهش صلاحیت های لازم برای حرفة معلمی در سه حیطه صلاحیت های معطوف به آگاهی، صلاحیت های معطوف به توانایی و صلاحیت های معطوف به نگرش مورد بررسی قرار گرفت. مبتنی بر آراء ژیرو مولفه های صلاحیت های حرفه ای شامل نقد دانش موجود، خلق صور جدید دانش، ساختارشکنی متون، توجه به ابعاد سیاسی تدریس، عدم اقتدارگرایی، داشتن روابط دموکراتیک، تعامل و همکاری با همکاران و تکریم تفاوت ها است. یافته‌ها برای سوال دوم پژوهش نشان می‌دهد که ژیرو برای معلمان مرزنورد نقش‌هایی چون: روشنفکر حرفه‌ای، اندیشمند تحول آفرین، تسهیل گر فرایند یادگیری، آموزش چگونه یادگرفتن و کارگزار فرهنگی قائل است.

کلیدواژه‌ها