تأثیر نیمکره های مغز، تغذیه و ذکرهای معنوی بر مکتب پراگماتیسم و ابن سینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 استادیار، فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نیمکره‌های مغز، تغذیه و ذکرهای معنوی بر مکتب پراگماتیسم و ابن سینایی انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده‌ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مورد نظر کلیه ی دانش آموزان مقطع ابتدایی دختر و پسر شهرستان سبزوار که حدود 24000 نفر که در 100 مدرسه دولتی در سال تحصیل 1398 بودند. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و حجم نمونه آماری براساس تمام صاحب نظران حوزهSEM (343 نفر) و با توجه به احتمال 20درصد افت آزمودنی ها تعداد نمونه 350 نفر در نظر گرفته شد و مورد تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. در تحقیق حاضر به‌منظور تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد؛ همین‌طور به‌منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که یافته‌ها بیانگر پایا و روا بودن ابزار اندازه گیری بود. داده‌های گرداوری شده حاصل از توزیع پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای Spss22 و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد برآیند پژوهش نشان داده است که: نیمکره های مغز، تغذیه، ذکر و قرآن در بهبود فرآیندهای تحولی مغز با تکیه بر مکتب پراگماتیسم و ابن‌سینایی تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها