تاثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد و انگیزش شغلی معلمان با نقش میانجی دینداری در کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گوه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد و انگیزش شغلی معلمان با نقش میانجی دینداری در کار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه معلمان آموزش و پرورش استان همدان که تعداد آن‌ها بالغ بر 3700 نفر می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه‌های آماری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده است که با استناد جدول مورگان 302 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها چهار پرسشنامه استاندارد دینداری گلاک و استارک (1965)، اخلاق حرفه‎ای آرمیتو و همکاران (2011)، عملکرد هرسی و گلداسمیت (2008) و انگیزش هاکمن و اولدهام (1980) بود. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزارSpss-21 و استنباط آماری داده‌ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار SmartPLSانجام پذیرفت. در نهایت یافته های پژوهش تاثیر اخلاق حرفه‌ای و ابعادش بر عملکرد و انگیزش شغلی معلمان با نقش میانجی دینداری در کار را در جامعه مورد مطالعه مورد تائید قرار داد.

کلیدواژه‌ها