شناسایی عوامل سواد سلامت برای بیماران فشارخون با رویکرد دیمتل و تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 استادیار گروه مدیریت اموزشی واموزش عالی .واحد تهران مرکزی .دانشگاه ازاد اسلامی . .تهران.ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی-;واحد تهران مرکزی-دانشگاه آزاد اسلامی تهران- ایران

چکیده

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و ترکیبی(کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد آگاه یا صاحبنظر متخصصین حوزه علوم پزشکی و مدیریت آموزشی که در واقع درگیر با ابعاد و موضوع پژوهش درزمینه بیماری فشارخون و سواد سلامت بودند تشکیل می دهد. برای تعیین نمونه‌های این بخش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده شد که تعداد 23 نفر به‌عنوان مصاحبه‌شونده با توجه به اصل اشباع در نظر گرفته شد. در بخش کمی نیز جامعه آماری خبرگان و صاحب نظران علوم پزشکی هستند که از روش نمونه گیری غیرتصادفی و هدفمند استفاده و پرسشنامه ها در اختیار 21 خبره این حوزه قرار گرفت. در بخش کیفی تحقیق از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه ماتریسی استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در بخش کیفی از روش سه مرحله ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شده است. در بخش کمی نیز از تصمیم گیری مقایسات زوجی استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که وجود 4 عامل سواد پایه با مولفه های خواندن و نوشتن و دانش، سواد فرهنگی با مولفه های نگرش، ارزش ها و هنجارها، سواد شناختی با مولفه های کاربرد، ارزیابی، درک و دسترسی، و سواد اجتماعی با مولفه های ارتباطات و تعاملات می توانند سواد سلامت بیماران فشارخون را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها