واکاوی عوامل فردی موثر بر پنهان سازی دانش در فضای علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد کرمان. ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد کرمان. ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد کرمان ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردی آمیخته اقدام به شناسایی عوامل فردی موثر بر پنهان سازی دانش در فضای علمی نموده است لذا مقاله حاضر مشتمل بر کثرت گرایی روش گردآوری اطلاعات است. همچنین در ادامه با استفاده از روش "دلفی " مدل مفهومی واکاوی عوامل فردی موثر بر پنهان سازی دانش در فضای علمی ارائه گردیده است. در روش کمی نمونه آماری این پژوهش 314 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و از طریق پرسشنامه‌ های استاندارد پنهان سازی دانش (دیمر کاسیگولو، 2016) و محقق ساخته عوامل فردی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده‌های‎ ‎آماری‎ ‎گردآوری‎ ‎شده طی 6 ماهه ی اول سال 1399 و با‎ ‎استفاده‎ ‎از ‎روش معادلات ساختاری (‏SEM‏)‏ ‎در‎ ‎محیط‎ ‎نرم افزار آموس مورد‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ شده ‎است. نتایج حاکی از آن است که عوامل فردی با پنهان سازی دانش رابطه معکوس و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها