ارزشیابی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تعهدسازمانی در مراکز آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 مشاور معاون فنی و حسابرسی (دیوان محاسبات کشور

4 دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده مدیریت، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تعهدسازمانی در مراکز آموزش عالی صورت پذیرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر زمانی مقطعی و از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش، مدیران، رئیس دانشکده ها، معاونین، روسای ادرات و... دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بودند که براساس نمونه گیری تصادفی، نمونه های مربوطه انتخاب گردید. جامعه آماری مورد مطالعه (260 نفر) بوده، که از فرمول کوکران برای جوامع متناهی برای مشخص کردن حجم نمونه استفاده شد (156 نفر). پس از جمع آوری پرسشنامه ها برای سنجش روایی، از روایی صوری-محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته شده برای سبک رهبری و پرسشنامه استاندارد برای تعهدسازمانی انجام پذیرفت. در آمار توصیفی از جداول فراوانی و... استفاده شده ودر بخش آمار استنباطی از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنف جهت نرمال بودن داده ها و از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط میان متغییرها استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد از چهار فرضیه موجود، تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته و ارتباط معناداری میان سبک های رهبری تحول آفرین مدیران و تعهدسازمانی وجود دارد. همچنین سایر نتایج تحقیق در بخش رتبه بندی متغییرها نشان داد، هیچ اولویتی میان متغییرها وجود نداشته و تفاوت معناداری میان آنها وجود ندارد. و متغییرهای تحقیق از اولویت یکسانی برخودارند

کلیدواژه‌ها