ارائه الگوی عملی بهبود کیفیت سلامتی کودکان دبستانی از طریق آموزش مهارت‌های زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

2 استادیار مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگوی عملی بهبود کیفیت سلامتی کودکان دبستانی از طریق آموزش مهارت‌های زندگی انجام شد. ماهیت پژوهش از حیث اجرا، کیفی (از نوع پدیدارشناسی) است. حجم نمونه (25نفر) براساس روش هدفمند، از بین معلمان مقطع ابتدایی استان بوشهر انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه ‌عمیق تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه داشت. روایی ابزار پژوهش از طریق تکنیک ممیزی‌کردن و پایایی اطلاعات گردآوری‌شده براساس معیارهای: مقبول‌بودن، انتقال‌پذیری، اطمینان‌پذیری، تائیدپذیری توسط 10 نفر از خبرگان انجام شد. پس‌از کدگذاری داده‌ها، 93عبارت کلیدی، 12خرده‌مضمون و پنج‌مضمون کلی به عنوان راهبردهای عملی بهبود سلامتی کودکان بدین شرح استخراج گردید: مهارت‌های شناختی(خودآگاهی، تصمیم‌گیری)؛ مهارت‌های پیشگیرانه(همیاران سلامت، تمرین زندگی با حوادث)؛ مهارت‌های فکری(تفکر حل‌مسئله، تفکرخلاق، تفکرانتقادی، سوادرسانه‌ای)؛ مهارت‌های ارتباطی(ارتباط موثر با دیگران، همدلی متقابل)؛ مهارت‌های مقابله‌ای(پرورش هوش‌ هیجانی، مدیریت استرس، مدیریت هیجان‌ها). الگوی پژوهش براساس مضامین کلی ترسیم شد. آموزش مهارت‌های زندگی به صورت درس مستقل در دبستان پیشنهاد اکثر معلمان بود.

کلیدواژه‌ها