شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های موثر بر ارتقاء مدیریت بهره‌وری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 استادیارگروه مدیربت آموزشی و آموزش عالی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هر چند امروزه دانشگاه‌ها یکی از عوامل مؤثر در تربیت دانش آموختگانی باصلاحیت و فرهیخته هستند ولی باید پذیرفت که این امر مهم بیشتر بر عهده اساتید مجرب و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های موثر بر ارتقا مدیریت بهره‌وری اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران می باشد. روش این تحقیق از نظر اهداف کاربردی، از نظر داده ها کمی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری کلیه ی اعضای هیئت علمی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران به تعداد 4465 نفر که به صورت تصادفی با کمک فرمول کوکران به تعداد 353 نفر نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای رتبه‌بندی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده است. برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردید.نتایج نشان داد بالاترین ضریب مربوط به بعد ارزشی و پایین ترین ضریب مربوط به بعد مدیریتی می‌باشد.همچنین با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت در بین مولفه‌ها، به ترتیب مولفه رهبری، مدیریت افراد، ویژگی‌های فردی، ارزشی مربوط به فرد، ویژگی‌های شخصیتی، عوامل داخلی، شغلی-فردی، عوامل خارجی، ارزشی مربوط به شغل، ارتباطی، شغلی-سازمانی و اجرایی در رتبه‌های اول تا دوازدهم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها