بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران و سرمایه گذاری مضاعف بر درماندگی مالی شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی – مالی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیارمدیریت صنعتی – تولید، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت صنعتی– تحقیق در عملیات– تصمیم گیری گروهی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران و سرمایه گذاری مضاعف بر روی شرکتهای دارای درماندگی مالی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران از مدل مالمندی یر و تاته استفاده شده و تعداد 122 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1396 ، به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنادار بیش اعتمادی مدیران و سرمایه گذاری مضاعف با درماندگی مالی شرکت وجود دارد . بطور کلی، نتایج حاصل شده از فرضیه ها حاکی از این است که مدیران بیش اعتماد تواناییهای خود را بیش از حد ارزیابی میکنند بدین معنی که، هر چه افراد اطلاعات بیشتری در مورد چیزی داشته باشند و یا درآن مهارتی داشته باشند خوش بینی شان افزایش مییابد. اگر این افراد در پروژه ها دخیل باشند و یا سهمی داشته باشند نتایج را خوشبینانه و ریسک پروژه را کمتر از واقع ارزیابی میکنند در نتیجه پروژه هایی که بر روی آنها سرمایه گذاری کلان صورت میگیرد، باتوجه به ارزش فعلی خالص منفی نهایتاً سرمایه شرکت را به هدر داده ، که ممکن است منجر به درماندگی مالی شود. تأثیر سرمایه گذاری مضاعف نیز بر درماندگی مالی شرکتها مثبت ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها