تاثیر رهبری تحول گرا بر شکوفایی با تأکید بر نقش میانجی افتخار سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، واحد بین الملل کیش، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

3 دکتری گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان، سیرجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر شکوفایی با تأکید بر نقش میانجی افتخار سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر) انجام شده است از جمله ی پژوهش های پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 250 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بود که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 152 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های رهبری تحول گرا آرین باس و آولیو (۲۰۰۰)، شکوفایی سلیمانی و همکاران (1394) و افتخار سازمانی نوری و همکاران (1396) بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که رهبری تحول گرا بر شکوفایی و هر یک از مولفه های آن یعنی هیجانات مثبت، روابط، معنا و پیشرفت کارکنان تاثیر دارد، به این معنا که هر چقدر تحول گرایی و مولفه های آن در بین مدیران بیشتر باشد، شکوفایی کارکنان نیز بیشتر می شود. همچنین رهبری تحول گرا بر افتخار سازمانی و هر یک از مولفه های آن یعنی نگرشی، رفتاری و هیجانی کارکنان تاثیر دارد، به این معنا که هر چقدر تحول گرایی و مولفه های آن در بین مدیران بیشتر باشد، افتخار سازمانی کارکنان نیز بیشتر می شود. نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت و پیاده سازی رهبری تحول گرا در اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر می توان به افزایش شکوفایی و افتخار سازمانی کارکنان کمک نمود.

کلیدواژه‌ها