نقش واسطه‌ایی اعتماد سازمانی در رابطه با اشتیاق شغلی و هویت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرمرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دانشجوی دکتری کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

4 دانشجوی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقش واسطه ایی اعتماد سازمانی در رابطه با اشتیاق شغلی و هویت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر مرودشت می‌باشد. روش پژوهش به کار گرفته شده به لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی بوده و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر مرودشت ‌که مطابق آمار کارگزینی این اداره کل کار مندان رسمی 140 نفر است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد 103 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش سه پرسشنامه اعتماد سازمانی،اشتیاق شغلی و هویت سازمانی می‌باشد جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شده است که. در سطح آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش و در سطح استنباطی از آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده و سلسله مراتبی بارون کنی استفاده می شود. نتایج پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین اعتماد سازمانی کارکنان با اشتیاق شغلی و هویت سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد همچنین هویت سازمانی کارکنان با اشتیاق شغلی آن‌ها رابطه معنادار دارد.ضمن اینکه اعتماد سازمانی می‌تواند بین اشتیاق شغلی و هویت سازمانی نقش میانجی را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها