نقش میانجی شایسته سالاری در رابطه‎ی بین عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان بانک تجارت استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ؛ واحد نکا ؛دانشگاه آزاد اسلامی؛نکا؛ ایران

2 دانش آموخته گارشناسی ارشد؛ آموزش منابع آموزشی؛ دانشگاه آزاد اسلامی ؛نکا؛ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی شایسته‎سالاری در رابطه‎ی بین عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان بانک تجارت استان مازندران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک تجارت استان مازندران به تعداد 489 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به تفکیک جنسیت 215 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های عدالت سازمانی گرینبرگ(1990)، یادگیری سازمانی نیف (2001)، شایسته‌سالاری مصلحی (1391) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون بوت استرپینگ و آزمون شمول واریانس) استفاده گردید. نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی با نقش میانجی شایسته سالاری در کارکنان بانک تجارت استان مازندران رابطه وجود دارد. همچنین براساس نتایج پژوهش بین عدالت سازمانی و شایسته‎سالاری, شایسته‎سالاری و یادگیری سازمانی در کارکنان بانک تجارت استان مازندران رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها