اثربخشی آموزش مهارتهای هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد رودهن

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر کاهش اهمال کاری تحصیلی بر اساس آموزش مهارت‌های هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس در دانش آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق: نیمه آزمایشی، طرح پیش آزمون، پس آزمون، گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستان‌های منطقه 15 آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 99-98 بود. در این پژوهش تعداد 45 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارهای ارزیابی، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (سواری، 2011) و سلامت عمومی )28(GHQ- (گلدبرگ، 1972) بودند. داده‌ها به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد آموزش مهارت‌های هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی تاثیر معنادار دارد.

نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند آموزش مهارت‌های هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس می‌تواند به عنوان یک آموزش کارآمد جهت کاهش اهمال کاری تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: هیجانی- اجتماعی، مدیریت استرس، اهمال کاری تحصیلی، دانش آموزان

کلیدواژه‌ها