پیش‌بینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس سبک مدیریت مدیران با توجه ‌به نقش واسطه‌ای رضایت شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد سقز، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران؛

3 گروه علوم تربیتی، واحد سقز، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش پیش‌بینی عملکرد شغلی معلمان ابتدایی بر اساس سبک مدیریت مدیران و باتوجه‌ به نقش واسطه‌ای رضایت شغلی بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی معلمان ابتدایی شهر(633 نفر) و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ۲۳۹ نفر به دست آمد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های رضایت شغلی، سبک مدیریت و عملکرد شغلی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن بود که سبک مدیریت تأثیر معنی‌داری بر عملکرد شغلی معلمان داشته است. از بین سبک‌های مدیریت فقط سبک انسان‌مدار تأثیر معنی‌داری بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان داشته. از بین مؤلفه‌های رضایت شغلی، ماهیت کار تأثیر معنی‌داری بر عملکرد شغلی معلمان دارد. با توجه ‌به مقدار t به‌دست‌آمده در مدل کلی نتیجه‌گیری می‌شود که همه‌ی مسیرها درحد 01/. معنی‌دار است. از طرفی با توجه ‌به آنکه ضریب مسیر به‌دست‌آمده در مدل مستقیم معنادار شد اما در مدل میانجی معناداری خود را از دست داد می‌توان نتیجه گرفت که متغیر رضایت شغلی تأثیر سبک مدیریت بر عملکرد شغلی را به‌طور کامل میانجیگری می‌کند.

کلیدواژه‌ها