ارایه مدلی مبتنی بر تأثیر برنامه‌‌های چندرسانه‌‌ای و یادگیری الکترونیکی بر کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

پژوهش حاضر در راستای ارایه مدلی مبتنی بر تأثیر برنامه‌های چندرسانه‌ای و یادگیری الکترونیکی بر کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام شده است. جامعه آماری کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1532 نفر که از بین 14 شهر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین گردید. دانشگاه‌ها به پنج دسته‌ (جامع، بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط وکوچک) تقسیم شدند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 210 نفر انتخاب شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری شامل دو پرسشنامه محقق‌ساخته در دو بخش برنامه‌های چند رسانه‌ای و یادگیری الکترونیکی با 38 سوال و کیفیت تدریس با 40 سوال بوده است. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید کارشناسان و متخصصان رسید؛ از روایی سازه نیز استفاده گردید و ضریب پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد و جهت آنالیز از نرم‌افزار 22 SPSS وLISREL 8.5 استفاده گردید. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های برنامه‌های چندرسانه‌ای، مؤلفه‌های یادگیری الکترونیکی و ابعاد کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سطحی بالاتر از متوسط است و تمامی مقادیر همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل برنامه‌های چندرسانه‌ای و یادگیری الکترونیکی و مولفه‌های آنها با متغیر وابسته کیفیت تدریس و ابعاد آن معنی‌دار و جهت این ارتباط‌ها مثبت بوده و درجه تناسب مدل نیز در سطح مناسب و تطبیق بالای 90 درصد بوده است و مدل ارایه شده از نظر متخصصان دارای برازش نسبتاً مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها