شناسایی و اولویت بندی امکان ها در توسعه رویکرد شناختی آموزش ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد ا سلامی واحد لامرد. ایران

2 دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

4 ستادیار مدیریت آموزشی، دانشکده مشاوره و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی امکان‌ها در توسعه رویکرد شناختی در آموزش ابتدایی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری مدیران مدارس استان تهران تشکیل می‌دهند. جامعه آماری حدودا 3384 نفر بوده است که حجم نمونه براساس جدول مورگان 367 نفر است و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. که پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها تعداد 348 پرسشنامه جمع آوری گردید. به طور کلی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS22، و لیزرل انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و به منظور امکان ها در توسعه رویکرد شناختی در آموزش ابتدایی نتایج نشان داد که بالاترین میانگین رتبه (88/4) به هوش هیجانی اختصاص دارد و بدین معناست که مهم‌ترین عامل موثر در توسعه رویکرد شناختی است. همچنین در راستای امکان ها در توسعه رویکرد شناختی در آموزش ابتدایی بعد از شاخص نیکویی بزارش مدل از GOF استفاده کردیم، نشان از برازش کلی بسیار قوی مدل کلی تحقیق است. همچنین میزان تناسب الگوی توسعه رویکرد شناختی در آموزش ابتدایی نشان داد که بر اساس تحقیقات انجام شده و مبانی نظری موجود تناسب الگوی یافت شده مورد تایید می باشد.

کلیدواژه‌ها