تصویر پردازی شایستگی های لازم برای توسعه منابع انسانی دولت مردمی در افق 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آینده پژوهی دین و دین داری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،قم ، ایران

چکیده

موفقیت بیش از پیش دولت مردمی، حصول اطمینان از وجود کارکنانی شایسته و اثر بخش(مطلوب) در سیستم دولتی کشور است. وجود چنین کارکنانی می‌تواند دولت مردمی را در انجام رسالت خویش و اجرای عدالت، به شکل مطلوب یاری نماید. آینده پژوهی علم مطالعه نظام مند آینده های ممکن، محتمل، و مطلوب است. تصویرپردازی تلاشی است خلاقانه برای تجسم، شناخت، و ساخت هدفمند آینده های ممکن، محتمل، و مطلوب با تکیه بر واقعیات بیرونی، که هدف اصلی آن دادن هشدار، یا ایجاد وضعیتی مطلوب است. هدف این پژوهش، کشف تصویر کلیدی ترین شایستگی‌های مورد نیاز برای توسعه منابع انسانی دولت مردمی تا افق 1404 می‌باشد. از آنجا که کاوش در دنیای ذهنی و تجارب افراد و استخراج نگرش آن‌ها مستلزم بهره‌گیری از روش‌های کیفی پژوهش است از روش گراندد تئوری برای انجام تحقیق بهره‌گیری شد. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد که پس از رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه با 35 نفر از مسئولان واجد شرایط، داده‌های لازم گردآوری و تحلیل شد. مجموعه داده‌های جمع آوری شده پس از طی فرایند مقایسه‌ی مستمر داده‌ها و کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی، در قالب 393 کد اولیه، 31 مفهوم، 11 مقوله و 5 طبقه، » تصویر شایستگی های منابع انسانی دولت مردمی در افق 1404« سازمان‌دهی شدند. این تصویر با توجه به شرایط محتمل در سال های آینده، مجموعه ویژگی‌های شخصیتی، نگرشی، رفتاری، مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیر و کارمند جهادی را که می‌کوشد به گونه ای اثربخش در دولت مردمی فعالیت کند تبیین می نماید.

کلیدواژه‌ها