بررسی مولفه نگرش رهبر آموزشی از دیدگاه حضرت امام خمینی-ره-

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند

چکیده

از آن جا که حضرت امام خمینی(ره) مدیری توانا در اداره امور کشور می باشند انتظار می رود که تمامی سازمان های اسلامی بویژه سازمان آموزشی،نوع نگرش ایشان را به نحوی در افکار و مدیریت خود ارائه نمایند؛ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و شناسایی بعد نگرش رهبر آموزشی در مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی (ره) است. روش پژوهش به کارگرفته در این تحقیق، تحلیل محتوا و واحد تحلیل مضمون است. جامعه آماری این پژوهش مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی(ره) نمونه اماری این پژوهش سخنرانی هایی با جنبه مدیریتی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و برای رتبه بندی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که با استفاده از نرم افزار spss آزمون آلفای کرونباخ برابر 85% مورد تایید قرار گرفت.همچنین با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت مولفه نگرش رهبر آموزشی دارای سه زیر مولفه اخلاص،روحیه تکلیف مداری ،روحیه خدمتگزاری می باشد

کلیدواژه‌ها