شناسایی مولفه وشاخص های نظام آموزشی مبتنی برتوسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان درهنرستانهای شهر تهران : یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی واحد دماوند

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند (تهران)، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنر‌آموزان هنرستان‌های شهر تهران بود و این سوال را مطرح کرد که چه عواملی در طراحی الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه اثر دارد؟.بنابراین روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است وبه روش اکتشافی انجام شده است در این پژوهش نحوه گردآوری داده ها به روش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شد وابزار گردآوری داده ها مصاحبه با خبرگان باانجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته وپرسشنامه می باشد جامعه آماری(دربخش کیفی) شامل24 نفر از اساتید خبره و متخصصان این حوزه بودند. (در بخش کمی) جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، معاونین ومربیان هنرستان‌های شهر تهران است که تعداد 1480 نفر بوده است. نمونه آماری نیز با توجه فرمول کوکران انتخاب شد که بر این اساس تعداد 305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. دراین پژوهش تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده ،به دو روش توصیفی واستنباطی از طریق نرم افزار SPSS Smart PLS و,انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد مولفه‌های: آموزش کارآفرینانه، روحیه کارآفرینی (ویژگی‌های روانشناختی هنرجویان)، مشاوره تحصیلی و شغلی، سبک رهبری و مدیریت هنرستان‌ها، ارتباط با صنعت و تجارت، محتوای آموزش کارآفرینی، توسعه مهارت‌های کارآفرینی در فراگیران، فضا و تجهیزات آموزشی، و در نهایت روش‌های آموزش کارآفرینی؛ به عنوان مولفه‌ها و شاخص‌های نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنر‌آموزان هنرستان‌های شهر تهران مورد تائید قرار گرفت و آزمون های برازش الگو ، نشان از اعتبار الگو داشت .

کلمات کلیدی: نظام آموزشی، نگرش کارآفرینانه، توسعه نگرش کارآفرینانه

کلیدواژه‌ها