ارائه الگوی عملی بهبود انتخاب و انتصاب مدیران مدارس متوسطه کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان ، ایران.

2 استادیار ، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ، تهران ، ایران . ( نویسنده مسؤل)

3 دانشیار ، گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان ، ایران .

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی عملی به منظور انتخاب و انتصاب مدیران مدارس متوسطه کشور انجام شده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی صورت پذیرفته است که در مرحله کیفی به کمک تحلیل مضمون مصاحبه با 25 نفر از خبرگان و مدیران نظام آموزشی کشور، مولفه ها استخراج شده و در مرحله کمی با روش پیمایش مدل نهائی آزمون شده است. روایی مولفه های انتخاب شده حاصل از مرحله کیفی با استفاده از روش کاپا و پایایی آن به کمک معیارهای مقبولیت، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری سنجش شد. با کدگذاری متون مصاحبه جمعاً 140 مضمون پایه به دست آمد که در 9 مقوله محوری دسته بندی شدند. پایبندی افراد به ارزش های دینی و اعتقادی، ویژگی های فردی و شخصیتی افراد، حسن سابقه، شهرت و مقبولیت افراد، مهارتها و تجربه های حرفه ای و شغلی افراد، توانایی های علمی و پژوهشی، مهارت های انسانی، اجتماعی و مهارتی ، شایستگی های فکری و ادراکی، توانایی های رهبری آزادمنشانه، مشارکتی و اثربخش افراد و علاقمندی، رضایت، انگیزه و تعهد شغلی و سازمانی مولفه‌های انتخاب و انتصاب مدیران مدارس متوسطه کشور هستند. شبکه مضمون استخراج شده با استفاده از پیمایش یک نمونه 380 نفره و روش تحلیل عاملی تاییدی و به کمک نرم افزار PLS مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها