بررسی میزان استفاده اعضائ هیات علمی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان از مهارت‌های جستجو پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف آگاهی از مهارت‌های جستجوی پیوسته اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان به انجام رسیده است.
روش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های مذکور می‌باشد که تعداد 176 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان تسلط بر زبان انگلیسی، علاقه به اینترنت، میزان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در اینترنت، توانایی بازیابی و یافتن اطلاعات از اینترنت جامعه مورد بالاتر از حد متوسط است.دیگر نتیجه این پژوهش حاکی ازآن است که مهارت جستجوی عبارتی بیشترین کاربرد و جستجوی مجاورتی کمترین کاربرد را در جستجئوی اطلاعات توسط اعضاء هیات علمی به خود اختصاص داده اند.
نتیجه گری: نتایج این پزوهش نشان می‌دهد که اعضا هیات علمی آنگونه که شایسته و بایسته است از مهارت‌های جستجوی پیوسته استفاده نمی‌کنند و همین مسئله سبب می‌شود آنان نتوانند به شکل بهینه ای از اطلاعات موجود در پایگاه‌های پیوسته استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


  • اسلامی، عباس، کشاورز، حمید (1386)، بررسی مهارت‌های جستجوی اطلاعات در منابع الکترونیکی پیوسته در دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، فصلنامه علوم و فنآوری اطلاعات، دوره 23، ش 1و2
  • حریری، نجلا، مهربان، سحر (زودآیند)، راهبردهای جستجو کاربران پایگاههای اطلاعاتی فنآوری نانو: تحلیل گزارش تراکنش، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
  • علیجانی، رحیم، دهقانی، لیلا (1385)، بازیابی پیوسته نظام‌ها و روشها، تهران: چاپار.
  • مهراد، جعفر، رحیمی، فروغ (1388)، بررسی عوامل موثر بر مهارت‌های جستجوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره دهم، شماره2.
  • نوروزی چاکلی، عبدارضا (1379)، رفتار اطلاع یابی پژوهشگران مراجعه کننده به widweb world از طریق تماس با شبکه جهانی اینترنت مستقر در دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
  • یمین فیروز، موسی، داورپناه، محمدرضا (1383)، بررسی رفتار اصلاع یابی اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره دوم.

 

  • Bronander, K.A (2004).Boolean search euperience and abilities of medical students and practicing, physicians. Teaching and learning in medicine (16)3.
  • Hildreth, C.R (1997), the use and under standing of the keyword searching in the university online catalog. In for mution and technology and libraries,16 (2)