تاثیرگذاری بلوغ دانش بر نوآوری سازمانی در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه ازاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه ازاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه ازاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرگذاری بلوغ دانش بر نوآوری سازمانی در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران بوده است. جامعۀ آماری این تحقیق مراکز آموزشی درمانی غرب استان مازندران می‏باشند که 320 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در تحقیق موردنظر روش تحقیق روش توصیفی_پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می‏باشد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از (7/0) محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. در این تحقیق برای برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLSاستفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها تاثیر بلوغ دانش بر نوآوری سازمانی در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران مورد تایید قرار داد.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

کلیدواژه‌ها