بررسی رابطه بین محیط فیزیکی با میزان یادگیری و شادکامی دانشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بر بررسی رابطه بین محیط فیزیکی با میزان یادگیری و شادکامی دانشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگیان با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه دانشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگیان در شهر تهران تشکیل می‌دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 625 نفر می‌باشد که بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی ساده، 238 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسش­نامه محقق ساخته محیط فیزیکی (1996) و پرسشنامه شادکامی اکسفورد استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش­نامه‌ها مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است. پایایی پرسش­نامه‌ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش محیط فیزیکی، 89/0 و برای شادکامی، 91/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین محیط فیزیکی و هر یک از اجزاء (ابعاد) محیط فیزیکی (درجه حرارت و تهویه مناسب، میزان روشنایی، طرز چینش صندلی ها، فضای سبز دانشگاه، تجهیزات سمعی و بصری دانشگاه) با میزان یادگیری و شادکامی دانشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگیان رابطه­ی معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین اجزاء محیط فیزیکی، سه بعد فضای سبز، طرز چینش صندلی، و تجهیزات آموزشی توانایی پیش بینی یادگیری داشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگیان را دارند. نتایج تحلیل رگرسیون همچنین نشان داد که از بین اجزاء محیط فیزیکی، چهار بعد فضای سبز، حرارت و تهویه مناسب، تجهیزات آموزشی، و میزان روشنایی توانایی پیش بینی شادکامی داشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگیان را دارند.

کلیدواژه‌ها


 • آرگایل، مایکل (1386). روان شناسی شادی، ترجمه مسعود انارکی، حمید طاهر نشاط دوست، حسن پالاهنگ، فاطمه بهرامی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان.
 • پارسا، محمد (1384). روان شناسی یادگیری بربنیاد نظریه ها، تهران: انتشارات سخن.254 صفحه.
 • پورآتشی، مهتاب؛ محمدی، موحد ؛ حمید و شعبانعلی فمی، حسین (1387). بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان، فصلنامه جهاد، شماره 283 و 284.
 • جلیلی، محمد (1390). مروری تحلیلی بر مفهوم محیط در ادبیات روانشناسی محیط، منظر، 12: 28-31.
 • حقانی، فریبا؛ ملاباشی، رؤیا؛ جمشیدیان، سپیده و معمارزاده، مهرداد (1387). وضعیت محیط فیزیکی درمانگاه‌های آموزشی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: جزء جدایی ناپذیر فرایند یاددهی- یادگیری در درمانگاه، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8 (2): 239-245.
 • خندان دل، بهروز، علی آبادی، خدیجه، نوروزی، داریوش، کساییان، امیر (1387). بررسی تاثیر رنگ در فیلم‌های آموزشی بر میزان یادگیری، فصلنامه دانش و تندرستی، 3 (3-4): 30-34.
 • السون، میتیو.اچ.و هرگنهان، بی آر ( 1385). مقدمه ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه علی اکبر سیف، تهران: نشر دانا
 • طبائیان، سیده مرضیه؛ حبیب، فرح؛ عابدی، احمد (1390). دیدگاه دانش آموزان دبیرستان‌های مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راه‌های بهبود کیفیت فضای تحصیلی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 38: 93-106.
 • عباس زاده، محمد؛ علیزاده اقدم، محمد باقر؛ کوهی، کمال؛ علیپور، پروین (1392). انواع سرمایه‌ها و نقش آنها در تبیین شادکامی دانشجویان. فصلنامه رفاه اجتماعی، 13 (51): 215-244.
 • فضل اللهی، سیف الله، جهانگیر اصفهانی، نرگس، حق گویا، زلفا (1389). سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران، فصلنامه روان شناسی و دین، 3 (4 (پیاپی 12)): 89-109.
 • کاظم پور، مریم (1391). بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه آسیا. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
 • لنگ، جان (1383). آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه­ی علیرضا عینی فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • لنگستر، جان (1377). هنردرمدرسه، ترجمۀ محمد سیدعباس زاده، تهران: انتشارات مدرسه.
 • مرتضوی، سعیده (1388). ارگونومی و پیشگیری از معلولیت در دانش آموزان، فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 98 و 99: 53-65.
 • مظلومی قاضی محله، باقر (1381). عوامل مؤثر بر پرسشگری دانش آموزان در درس تعلیمات اجتماعی سال دوم راهنمایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • معیاری، اعظم؛ صبوری کاشانی، احمد؛ قریب، میترا؛ بیگلرخانی، مهدی (1388). مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان سال اول و سال پنجم رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی. گام‌های توسعهدرآموزشپزشکی. مجلهمرکزمطالعاتوتوسعهآموزشپزشکی، 6 (2): 110-118.
 • معین پور، حمیده، نصر اصفهانی، احمد رضا، ساعدی، عاطفه (1383). تاثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، فصلنامه پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی، 4: 54-68.
 • مهرمحمدی، محمود (1387). بازاندیشی فرآیند یاددهی- یادگیری. چاپ دوم. تهران: انتشارات مدرسه.186 صفحه.
 • میرشاه جعفری، ابراهیم؛ عابدی، محمدرضا و دریکوندی، هدایت الله. (1381). شادمانی و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 4 ( 3): 51 – 58.
 • نورزاده، طیب (1388). «شاداب سازی و عوامل مؤثر برآن»، فصلنامه مدارس کارآمد، 6: 38-40.
 • یزدانی، فضلاله. (1382). بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبک‌های مقابله­ای و شادکامی در دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های اصفهان در سال تحصیلی 82 - 81. مجله علوم انسانی، 12 ( 49 ): 65- 84.
  • Anderson, John.R. (2005) Learning and Memory (An integrated approach) Carnegie Mellon University
  • Diener, E (2005), frequently asked questions about subjective wellbing (Happiness and life satisfaction), aprimer for reporters and new comers, 20 (8): 441-453.
  • Hoy, W.K.. , Miskel, C, G. (2005). Educational admiration (Theory, research and practice), New York, Randomhous.
  • Mahon, N. E. Yarcheski، A. and Yarcheski، T. J. (2010). Happiness as Related To Gender and Health in Early Adolescents. Clin Nurs Res. 14 (2): 175-190.
  • Meyers, D. (2011). The friends, funds, and faith of happy people.American psychology, 55 (1), 56- 67.
  • Schwartz, N., Strack, F., (1996). "Evaluating one’s Life: Judgment Model of Subjective Well – Being”,Subjective Well – Being: an Interdisciplinary Approach, p 27- 47
  • Vining, D. (2006). The Effect of School Interior Environment on Student’s Attitudes toward School: Suggestions for Philadelphia Public Schools. University of Pennsylvania.
  • Wolk، S. (2008). Joy in School. The Positive Class room. 66 (1): 8-15.