طراحی الگوی نظام یاددهی– یادگیری در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

2 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی نظام یاددهی– یادگیری در دانشگاه آزاد اسلامی است. از آن جایی که در پژوهش های کاربردی هدف اصلی صرفا کشف علمی نیست، بلکه آزمودن و بررسی کاربرد دانش است، بنابراین روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها به روش کمی صورت گرفته است و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود. لذا بر همین اساس، تعداد 269 نفر از کلیه مدیران، معاونین، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، در این پژوهش همکاری کردند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. پس از انجام پژوهش نتایج نشان داد که: مولفه نگرش های شغلی، آموزشی و انگیزه یادگیری، مولفه آمادگی و خودکارآمدی دانشجو، مولفه مشارکت فعال در یادگیری، مولفه انگیزه و نگرش به انتقال، مولفه هنجار درونی و کنترل رفتاری ادراک شده و یادسپاری، مولفه کیفیت نیازسنجی و زمان‌بندی دوره‌های آموزشی، مولفه کیفیت شایسته‌گزینی و ویژگی‌های حرفه‌ای مدرسان دوره، مولفه ویژگی‌های محتوای ارائه شده و کیفیت ارزشیابی یادگیری، مولفه دسترسی به مدرسان و منابع کمکی، مولفه حمایت (همکاران، مسئول آموزش و مدیران ارشد)، مولفه فرهنگ یادگیری سازمانی، مولفه حمایت (همکاران و مدیران ارشد)، و در نهایت مولفه حمایت و سیستم جبران خدمت و فرصت کاربست؛ تحت عنوان مولفه‌های فرآیند یاددهی– یادگیری در نظام دانشگاه؛ مورد تائید قرار گرفت. آزمون های برازش مدل، نشان از اعتبار مدل داشت.

کلیدواژه‌ها