ارایه مدل مدیریت نوآوری درمدارس ابتدایی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده های مورد نیاز، در زمره تحقیق آمیخته اکتشافی طبقه بندی می شود جامعه آماری درمرحله کیفی پژوهش حاضر خبرگان و صاحبنظرانی بودند با روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمی شامل 300 نفر از مدیران آموزشی وآموزگاران شاغل بود که جهت انتخاب نمونه واقعی از روش تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان وصاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش بود. در بخش کیفی جهت تحلیل از روش کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین (1998) تحت عنوان کدگذاری باز، محوری، و انتخابی بهره گرفته شد. و در بخش کمی برای بررسی تدوین مدل مدیریت نوآوری درمدارس ابتدایی شهر اهواز از نرم‌افزارهای SPSS 20 و LESREL و آزمون‌های معادلات ساختاری- تفسیری استفاده گردیده است اما قبل از آن برای تبیین توزیع جامعه نمونه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی عوامل موثر علی (9 مقوله و میزان تاثیر 66-)، زمینه ای (13 مقوله و میزان تاثیر 58-) مداخله گر (12 مقوله و میزان تاثیر 53-)، راهبردی (16 مقوله و میزان تاثیر 69-) و پیامدی (9 مقوله و میزان تاثیر 59-) مدل مدیریت شناسایی شده در این تحقیق جز عوامل موثر در نوآوری هستند. همچنین میزان تاثیر عوامل مدل مدیریت نوآوری 76- درصد محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها