بررسی موانع ارتقاء مدیریتی زنان از دیدگاه مدیران زن دبیرستان‌های شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع ارتقاء مدیریتی زنان از دیدگاه مدیران زن دبیرستان‌های شهر شیراز می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران زن دبیرستان‌های شهر شیراز بودکه به دلیل تعداد محدود افراد جامعه (81 نفر) از شیوه کل شمار استفاده گردید. دو گروه موانع اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا پرسش‌نامه محقق ساخته طراحی شد. اعتبار پرسش‌نامه با استفاده از روش‌های تحلیل گویه و تحلیل عامل بررسی و پایایی آن نیز به وسیله روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 84/0 برآورد گردید. نتایج نشان داد که از نظر مدیران زن: 1) موانع فرهنگی بیشترین میانگین تاثیر را در عدم ارتقاء مدیریتی آنان دارد. 2)در بعد موانع اجتماعی، عامل مسئولیت پذیری و در بعد موانع فرهنگی، عامل فرهنگ مردسالارانه بالاترین میانگین را در عدم ارتقاء مدیریتی زنان دارد.

کلیدواژه‌ها


 • آقاپور، سیدمهدی؛ پازارگادی، مهرنوش و آزادی احمدآبادی، قاسم (1388). ارزیابی میزان انطباق وضعیت اجتماعی اساتید زن در دانشگاه‌ها به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. مجله زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شماره 26، ص 7.
 • احسانی، محمد (1387). بررسی و رتبه بندی عوامل بازدارنده ارتقاء زنان به پست های. مدیریتی در هیأت‌های ورزشی استان خوزستان. فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 19، ص 12-16.
 • اسفیدانی، محمد رحیم (1381). موانع دستیابی زنان به پست‌های مدیریت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
 • بابایی زکلیکی، محمدعلی (1385). چالش­های زنان برای ارتقا به مشاغل مدیریتی در سازمان­های دولتی، مدرس علوم انسانی، ویژه­نامه مدیریت، دوره هفتم، شماره 22، ص 43- 46.
 • بیشگاهی فرد، زهرا و پولاب، ام البنی (1388). آینده پژوهی وضعیت اشتغال زنان در منطقه خاورمیانه با تاکید بر جایگاه ایران. مجله پژوهش زنان، دوره 7، شماره 3، ص 106-89.
 • توکلی والا، ژاله (1387). بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه‌های اخیر. مجله علوم اجتماعی فصل نو، دوره دوم، شماره 50.
 • حشمتی، نرگس (1381). بررسی موانع پذیرش زنان پست‌های سطوح میانی مدیریت آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران متوسطه وپیش دانشگاهی دخترانه استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه مازندران، چاپ نشده.
 • شادی طلب، ژاله (1377). مدیریت زنان؛ ضرورت تغییر رفتار در نقش مدیریت. مجموعه مقالات نخستین همایش جامعه شناسی و مدیریت (ص 77- 81). سازمان مدیریت صنعتی، تهران، مهرماه 1377، سازمان مدیریت صنعتی.
 • عبداللهی، مژگان (1381). بررسی موانع ارتقاء شغلی زنان به سطوح مدیریت در سازمان‌های تأمین اجتماعی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
 • عنایت، حلیمه و دسترنج، منصوره (1387). بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان با تاکید بر عوامل جمعیتی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 27، شماره اول (پیاپی، 54)، ص 22-25.
 • حسن زاده، رمضان و جوادیان، مریم (1388). تمایل زنان به پیشرفت سازمانی. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، دوره 1، شماره 4، ص 81-98.
 • گنجی، حمزه (1379). روانشناسی تفاوت‌های فردی. تهران: انتشارات بعثت.
 • محمودی، ناهیدالملوک (1386). بررسیموقعیت زنان در عرصه‌های اشتغال و مدیریت در دانشگاه‌های تهران با توجه به پیشرفت‌های تحصیلی آنان، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 6، شماره 39، ص 133.
 • مطهری، مرتضی (1369). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: انتشارات صدرا.
 • نصرالهی، زهرا (1389). گسترش تجارت و فرصت‌های شغلی زنان (مطالعه موردی: صنایع تولیدی ایران). مجله زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شماره 31، ص 159.
 • هچ، ماری جو (1387). تئوری سازمان: مدرن، نمادین – تفسیری و پست مدرن، ترجمه حسن دانایی­فرد، تهران: نشر افکار.
 • یزدخواستی، بهجت؛ میرزایی، حسینعلی و فتحی، لاله (1388). مطالعه نگرش شاغلان سازمان‌های دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پست‌های مدیریتی توسط زنان. مجله زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شماره 25، ص 113.
  •  Adesoi, A., & Oyewusi, F. (2009). Gender influence on managerial efficiency of academic librarians in Nigeria. Gender & Behaviour Journal, 1 (7), 17-23.
  • American Project Management Institute. (2006). Project Management Professional (PMP®) Role Delineation Study, First Edition, Newtown Square (PA, USA), Project Management Institute.
  • Beaubien, G.  (2010). Female Managers Earning Less than Male. Counterparts Public Relations Tactics, 11 (17), 6-8.
  • Berrer, S. (2011). Employment for women: Gender Issue in Employment Policy. Social Development Newsletter, 64 (3), 41-43.
  • Boyer, E. L. (1990). Civic Education for Responsible citizens. Educational Leadership, 4 (8), 5-8.
 • ·         Denzin, N. K. (1970).The research act in sociology: A theoretical introduction to sociological methods. London: Butterworth.
  • Dolenga, J. (1990). The Civic Achievement Award Program. Educational Leadership, 4 (8), 11-14.
 • ·         Field, J. (2004). Social Capital. London and New York: Rutledge.
  • Hovden, J. (2009). Gender Political Consequences of male Dominance in Leadership Position in Norwegian sport. Gender & Behaviour Journal, 1 (8), 31-33.
  •  Ince, M. (2010). Women in the Turkish Firms in the Globalization Process/ Küresellesme Sürecinde Türk Isletmelerinde Kadin. Business and Economics Research Journal, 1 (1), 14-15.
  • Kattara, H. (2011). Career challenges for female managers in Egyptian hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 3 (17), 238-240.
  • Mainzer, K.L., Baltxley, P, Heslin, K. (1990). Everybody Can Create Everybody Can Service. Educational Leadership, 4 (8), 5-8.
  • Neale, J., &  Özkanli, O. (2010). Organizational barriers for women in senior management: a comparison of Turkish and New Zealand universities. Gender and Education Journal, 5 (22), 547-549.
  • Nelson H.W., & Wawire, F. M.  (2010). Factors affecting the management of women groups' micro and small enterprises in Kakamega District, Kenya. Journal of European Industrial Training, 2 (34), 128-130.
  • Ross-Smith, A., & Huppatz, K. (2010). Management, Women and Gender Capital. Gender Work and Organization, 5 (17), 34-36.
  • Schieman, S. (2002). Socioeconomic Status, Job Conditions, and Well- Bing: Self- Concept Explanation for Gender- Contingent Effects. Journal of Social Science, 4 (7), 62.
  • Simpson, R. (2000). Gender Mix & Organization Fit: How Gender Imbalances at Different Levels of the Organization Impacts on Women Managers. Women in Management Journal, 15 (1), 5-19.
  • Stangle, S. M., & Kane, M. J. (1994). Structural variables that offer explanatory power for the under representation of women coaches since title the case of humongous overproduction sociology of sport. Journal of Social Science, 4 (43), 57-59.