تاثیر مطالعه منابع غیر درسی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه 14 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش بررسی نظرات دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه 14 شهر تهران نسبت به تاثیر مطالعه منابع غیر درسی بر بر انگیزه تحصیلی بود. پژوهشگر با طرح این پرسش که آیا مطالعه منابع غیر درسی بر بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار است به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است. جامعه ی آماری مشتمل بر 26781 والدین دانش آموزان پسر دوره ابتدایی منطقه 14 شهر تهران اعم از دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی که در سال تحصیلی 1392-1391 مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان 378 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد میزان پایایی با بهره مندی از روش آلفای کرانباخ 847/0 بدست آمد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اولین یافته تحقیق با استفاده از آزمون t گروهای مستقل دلالت بر این امر داشت که مطالعه منابع غیردرسی به میزان زیادی بر انگیزه تحصیلی موثر است. یافته‌های دیگر تحقیق حاکی از آن بود که مطالعه منابع غیردرسی به میزان زیادی بر انگیزه درونی و بیرونی تحصیلی موثر است و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی با یکدیگر متفاوت نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • اسپالدینگ، چریل ال (1992). انگیزش در کلاس درس. مترجم، حسن یعقوبی و ایرج خوش خلق، تبریز دانشگاه تربیت معلم تبر یز، محب المهدی (عج).
 • استورا، صغرا، امیر زاده خاتونی، ماندانا (1387). "بررسی رابطه میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز" فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد مرودشت، جلد اول شماره 2.
 • اصغری، آرزو (1385). "رابطه توانمند سازی و خودکارآمدی با رضایت شغلی در دبیران شهر تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 • پور مقدیس، علی (1367). روانشناسی انگیزه‌ها و عواطف.اصفهان: انتشارات مشعل.
 • جوزو، ایواناگو. (1380). ایجاد انگیزه برای کار و زندگی.مترجم: غلامرضا موسوی. تهران: انستیتوایز ایران.
 • حاجلو، نادر، صبحی قراملکی، ناصر و نوری، سعیده (1390). "رابطه خلاقیت، وظیفه شناسی، جنبه‌های انگیزش و نگرش زمان با مدیریت زمان " فصلنامه علمی‌– پژوهشی، دانش پژوهش در روان شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد خوراسگان، سال دوازدهم، شماره 4.
 • حافظی، فریبا، افتخار، زهرا و سید نژاد، مرضیه (1389). "مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی‌و ویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان‌های تیزهوش و عادی شهر اهواز" فصلنامه علمی‌پژوهشی، یافته‌های نو در روان شناسی، دوره چهارم، سال پنجم، شماره 16، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اهواز.
 • خداپناهی، محمد کریم (1387). انگیزش و هیجان.تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 • رضاخانی، سیمین دخت (1386). "بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد رودهن " فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال دوم، شماره دوم، شماره مسلسل 6، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد رودهن.
 • رضایی، حسین (1380). "تقویت انگیزه کارکنان، راهبردی مناسب برای شرکت فعال تر در کلاس‌های کوتاه مدت ضمن خدمت " فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش دوره هفتم، شماره مسلسل 27.
 • ریو، جان مارسال (2000). انگیزش و هیجان. مترجم، یحی سید محمدی (1380) تهران: موسسه نشر ویرایش.

 

 • ساعتچی، محمود (1382). "بررسی رابطه ی میان انگیزه ی شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه ی شهرستان مرودشت" فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد مرودشت، جلد اول شماره 2.
 • پاشا شریفی، حسن (1385). "سنجش انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت و نگزش دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به مسایل آموزشی و سهم این متغیرها در تبیین پیشرفت تحصیلی آنان" فصلنامه علمی‌– پژوهشی نوآوریهای آموزشی. ویژه نامه نوآوری در سنجش و ارزشیابی آموزشی، شماره 18 سال پنجم.
 • علاقه بند، علی (1382) اصول مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • فونتانا، دیوید (1382). روان شناسی برای معلمان..ترجمه مهشید فروغان. تهران: انتشارات ارجمند.
 • لاوسن، رابرت بی، شن، زنگ. (1381) روانشناسی سازمانی، رفتار سازمانی.ترجمه رمضان حسن زاده، مجتبی طبری، ترانه عنایتی و منوچهر نوری. تهران: ساوالان.
 • مک کومبز، باربارا، پاپ، جیمز. (1382). انگیزش و شیوه‌های پرورش آن در دانش آموزان. مترجم صغری ابراهیمی‌قوام. تهران: رشد.
  • Amabile, T , Dejong, w., lepper, M (2006). Effects of externally imposed deadlines on subsequent interinsic motivation. journal of personality and social psychology , 34 22-98.
  • Decharms, R (2006). Motivation enhancement in educational settings. In R. Ames & C. Ames (Eds), Research on motivation in education. vol. 1: student motivation. San Diego, calif: Academic press.
  • Deci, E (2005). The psychology of self – determination. Lexington, mass: D. C. Heath.
  • Diksson , C (2003). Understanding tasks in infant classroom. In N. Entwistle (Ed) Handbook of educational Ideas and practices. London: Routledge.
  • Eunsook. H yvette ,A (2005). Comparative cognitive and motivation characteristics of Gifted and non gifted , university of nevada , lasvegas , http: //hcq. Sagequb. Com.
  • Lepper. M, and Hoddell , M (2008). " Intrinsic motivation in the classroom " , In C. Ames & R. Ames (Eds), Research on motivation in education. vol. 3: Goals and cognitions. Sandiago calif: Academic press.
  • Nicholls, J (2002). Conceptions of ability and achivement motivation. In R. Ames& C. Ames (Eds) Research on motivation in education. vol. 1 " student motivation. San Diego , califf: Academic press.
  • Ryan , R. M (2006). " the nature of self in autonomy and relatedness. In G. R Goethals & strauss (Eds), Multidisciplinary perspectives on the self (pp. 208-238) new york: springer – verlag.
  • Shunk, D & Hanson. A (2008). " peer models: influence on children's self-efficacy and a chievement" jornal of educational psychology , 77 – 313-322.
  • Weinstein. R. Marshall. H. Brattesani. K. & Middlestdt. S (2005). "student perception of differential teacher treatment in open and traditional classroom" Journal of Educational psychology , 74-678-692.