واکاوی مولفه‌های یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش پزشکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر واکاوی مولفه‌های یادگیری مبتنی بر تیم با توجه به همه‌گیری کووید-19 که باید شیوه‌های درمان وپیش‌گیری با ایجاد مهارت‌ کارتیمی وتبادل دانش وتجربیات زمینه ارتقای کیفیت آموزش پزشکی را فراهم نمود، تا بتوان زمینه تربیت متخصصانی با چنین مهارتی را فراهم نمود. محتوای این مطالعه مروری با جستجوی کتابخانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی واکاوی وبرون‌دادها استخراج گردید. یادگیری مبتنی بر تیم، یک روش تعاملی و دارای سه مولفه پیش‌خوانی، آزمون‌های فردی-تیمی و تکلیف تیمی است. یافته‌ها نشان می‌دهد، در یادگیری مبتنی بر تیم مهارت‌های تیمی، مولفه‌های مهارت تفکر انتقادی، حل مسئله، تصمیم‌گیری وبین‌فردی تمرین وموجب افزایش انگیزه، ارتقا سطح وتعمیق در یادگیری، تعامل وتصمیم‌سازی گروهی، تسهیل و دستیابی به اهداف آموزشی شده است. نتایج پژوهش نشان داد با بهره‌گیری از مولفه‌ها به ویژه با ظهور همه‌گیری‌های نوپدید که لزوم ایجاد رهیافت‌های درمانی و پیشگیری هماهنگ فراکشوری ضروری به نظر می‌رسد، بتوان زمینه‌ها را گسترش و تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها