بررسی نقش آموزش و دانشگاهیان در مشارکت سیاسی شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی. گرایش مسایل ایران. رودهن. ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده

تعامل بین تحصیلات بر مشارکت سیاسی یک سؤال دیرینه و محوری در فلسفه سیاسی و علوم سیاسی است. آموزش رسمی در واقع با مشارکت سیاسی ارتباط ثابت و قابل توجهی دارد. پیوند بین آموزش و مشارکت سیاسی از جمله یافته‌های تکراری و مورد استناد در علوم سیاسی است. سوال و هدف اصلی پژوهش ارتباط بین تحصیلات و مشارکت سیاسی شهروندان است. با روش تبیینی می توان گفت که گرچه نظریات مختلفی وجود دارد ولی دو دیدگاه مختلف در این ارتباط وجود دارد. یک نظریه معتقد به کاهش مشارکت به دلایلی همچون افزایش آگاهی، بی تاثیری مشارکت شهروندان در سیاستگذاری، نگرش اعشاری به انتخابات، شکاف بین طبقه متوسط و توده مردم است. نظر دوم معتقد به تاثیرات مثبت در مشارکت سیاسی در چارچوب گفتگومحوری، انتقاد علمی از سیاستگذاری، انتقال مسالمت امیز قدرت و کاهش تنش سیاسی معنا می شود. البته به طورکلی می توان گفت که دانشگاه فاقد روش هایی برای تأثیرگذاری بر دانشجویان برای مشارکت بیشتر در کشور داری و افزایش مشارکت مردم در انتخابات در عصر جهانی شدن است.

کلیدواژه‌ها