بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و آموزش مجازی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

به دلیل فشارهای شدید، فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی شایع می باشد. این مطالعه، به بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و آموزش مجازی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می پردازد.

پژوهش حاضر، از نوع کابردی مقطعی است، در سال 1400 انجام گردید. جامعه آماری آن را تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل می داد. حجم نمونه 134 نفر بود. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد بود و داده ها با مراجعه حضوری و الکترونیک گرداوری شد. سپس با استفاده از نرم‌افزارSPSS 26.0. و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد.

بر اساس یافته ها اکثر افراد فرسودگی شغلی متوسط داشتند. وضعیت تاهل، سکونت با خانواده و سابقه تدریس مجازی با بروز فرسودگی ارتباط دارد. آموزش مجازی بر دو بعد فقدان موفقیت فردی و خستگی عاطفی از مجموعه ابعاد فرسودگی شغلی تاثیرگذار است.

فرسودگی شغلی بر کیفیت زندگی اعضای هیأت علمی بدون توجه به رشته دانش آنها تأثیر منفی می گذارد. بروز فرسودگی شغلی ممکن است خسارات جدی به دانشگاه ها وارد کند، زیرا به طور مستقیم بر بهره وری و کیفیت آموزش به دلیل غیبت از کار تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها