مدل سازی و تاثیر کاربرد سیستم مدیریت دانش به منظور بهبود حاکمیت فناوری در صنعت خودروسازی کشور با استفاده از محیط داده‌کاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت دانش مشتری تلفیقی از مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریان می‌باشد که برای توسعه بخشیدن در راهبرد تجاری سازمان و درنتیجه بهسازی فعالیت‌های سازمانی و نائل شدن به مزیت رقابتی، اهمیت پیدا می‌کند. با توسعه و گسترش دانش و فناوری اطلاعات، محیط پروژه‌ها از پیچیدگی بیشتری برخوردار شده‌اند.

روش شناسی: ازآنجاکه مدیریت دانش یکی از مهم‌ترین رویکردهایی است که در این راستا موردتوجه قرارگرفته است لذا مسئله تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش و هر یک از فرایندهای تشکیل‌دهنده آن (خلق، کاربرد، تسهیم و ذخیره دانش) بر حاکمیت فناوری اطلاعات در صنعت خودروسازی است.

یافته ها: با توجه به اینکه تأثیر فرایندهای دانش در محیط پروژه‌ای بررسی می‌گردد، روش این تحقیق کمی و اطلاعات موردنیاز این پژوهش از پایگاه داده شرکت‌های خودروسازی جمع‌آوری شد. سطح خرید خودرو به‌عنوان متغیر وابسته و اطلاعات مربوط به سن، جنسیت، سطح درآمد، شغل، سطح تحصیلات، سابقه داشتن خودرو، وضعیت تأهل به‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته‌شده است. با استفاده از روش داده‌کاوی و الگوریتم‌های kmens و روش شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

نتایج: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد استفاده از مدیریت دانش به‌خوبی توانسته است انواع مشتری‌ها و روند‌های فروش را در آینده پیش‌بینی کند و انتظار می‌رود نتایج به‌دست‌آمده در مدیریت ساخت و تولید صنایع خودروسازی کشور مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها