تدوین مدل سرمایه سازمانی (ساختاری) اثر بخش در سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردی: آموزش و پرورش کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت آموزشی، علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه ، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمانشاه ، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل سرمایه سازمانی (ساختاری) اثر بخش در سازمان آموزش و پرورش است تا از این طریق گامی موثر در جهت تقویت سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش بر داشته شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران در سه سطح مدیران ارشد، میانی و اجرایی در سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه است که مطابق آمار اعلام شده از سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه این تعداد برابر283 نفر برآورد شده است و تعداد 165 نفر بصورت نمونه تصادفی ساده با استفاده از فرمول ککران انتخاب خواهد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته است که روایی آن از طریق روایی سازه و محتوایی و پایایی آن از طرق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل ارائه شده با 6 عامل ارزیابی کننده از جمله: فرهنگ سازمانی، نظام مدیریت عملکرد، رهبری و بینش سازمانی، حمایت سازمانی، توانمندسازی نیروی انسانی، نوآوری و خلاقیت مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها