شناسایی و رتبه بندی ویژگی های رهبران کوانتومی در آموزش عالی: رویکرد ویکور فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش عالی، واحد اردکان، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه مدیربت آموزشی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران ، تهران ؛ ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی ویژگی های رهبران کوانتومی در آموزش عالی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث شیوه ی گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه ی آماری را خبرگان رهبری آموزش عالی تشکیل دادند؛ که به منظور انجام این پژوهش، تعداد هفت نفر از آنان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن از طریق قضاوت خبرگان مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده به کمک روش ویکور فازی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه خبرگان رهبری آموزش عالی 5 ویژگی، « برقراری موازنه بین نظم و آشوب» ، « تخمین احتمال وقوع رویدادها و پدیده ها به جای پیش بینی دقیق آن ها » ، « تسهیل فرآیند خودسازماندهی» ، « روابط را فرصت هایی ارزشمند برای یادگیری دانستن» و « تقویت روابط اجتماعی » به ترتیب از بین 25 ویژگی استخراج شده از بالاترین درجه اهمیت برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها