بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهران می‌باشد. در این راستا یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی تنظیم و برای آزمون فرضیه‌ها پرسشنامه ای شامل 40 سوال بر اساس مدل روس و همکاران برای سنجش سرمایه فکری و مدل دیوید نیلی برای سنجش عملکرد سازمانی طراحی گردیده است. پس از سنجش روایی و پایایی، پرسشنامه در اختیار اعضای جامعه مورد مطالعه که شامل مدیران و کارشناسان ستادی بانک توسعه تعاون استان تهران می‌باشد، قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شد و با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با عملکرد سازمانی بانک رابطه مثبت و معنی داری دارند.

کلیدواژه‌ها


 • انواری رستمی، علی اصغر و سراجی (1384)، سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، سال دوازدهم، شماره 39.
 • ثاقب تهرانی، مهدی و تدین، شبنم (1380)، مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • خاوندکار، جلیل، خاوندکار، احسان و متقی، افشین (1388)، سرمایه فکری؛ مدیریت توسعه و مدل‏های سنجش، تهران: مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • دوست محمدی، محمدعلی ( 1388)، بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد کارکنان در معاونت صدا و سیما، مجله رادیو، سال هفتم، شماره 47، صص77-81.
 • ده موید، بابک و فیض پور، محمدعلی (1388)، مدیریت نوآوری و سرمایه‌های فکری؛ مطالعه صنایع کوچک و متوسط نساجی و کانی غیر فلزی استان یزد، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان.
 • رهنورد، فرج اله و نیکزاد، سعید (1388)، ایجاد همترازی بین عناصر سازمانی در پرتو نقاط مرجع استراتژیک و رابطه آن با عملکرد سازمانی، نشریه مدیریت دولتی، دوره یک، شماره 2، صص19-34.
 • زنجیردار، مجید ؛ کهن، علی ؛ سلطان زاده، علی اکبر (1387)، مدیریت اندازه گیری وگزارشی ازسرمایه فکری، ماهنامه اتاق بازرگانی، شماره 4، ص10.
 • عبدالرحمانی، ح (1389)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران در دبیرستانهای دخترانه شهر تبریز، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز.
 • علاقه‌بند، علی (1386). اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.
 • علوی، سیدعلی، قرشی، روح اله (1386) الگوی اندازه گیری سرمایه فکری در سازمانهای ایرانی، اندیشه مدیریت، سال اول شماره دوم، پاییز و زمستان 1386، صص127-150.
 • قلیچ لی، بهروز؛ مشبکی، اصغر (1386)، نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در سازمان: مطالعه دو شرکت خودروسازی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 75، صص125-147.
 • میرکمالی، سیدمحمد، ظهورپرونده (1387)، مدیریت سرمایه فکری ضرورتی برای سازمانهای عصر دانایی محور، مجله پیام مدیریت، شماره 28، صص81-105.
  • Andriessen, Daniel (2005), On the metaphorical nature of intellectual capital: A textual analysis, The 4th International Critical Management Studies Conference, Judge Institute of Management University CAMBRIDGE
  • Bititci, U., K. Mendibil, S. Nudurupati, T. Turner, and P. Garengo (2004), The interplay between performance measurement, organizational culture and management styles, In: A. Neely, M. Kennerly, and A. Waters (ed.), Performance measurement and management: public and private, Centre for Business Performance, Cranfield.University, Cranfield: 107-114.
  • Bontis, N (1998) , Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, journal of Managing Decision ,Vol. 36, No. 2, pp.63-76.
  • Brooking, A (1996) Intellectual Capital, Core Assets for the Third Millenium Enterprise, International Thomson Business Press, London.
  • Chen, J., Zhu, Z., & Xie, H.Y (2004), Measuring intellectual capital: a new model and empirical study, Journal of Intellectual Capital, 5(1), 195-212.
  • Edvinsson, L. and Malone, M.S (1997), Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower, New York: Harper Business.
  • Guthrie, J. and Petty, R (2000), No accounting for taste, Management Today March, Australian Institute of Management, pp. 21-23.
  • Hsu,Ya-Hui. Fang, Wenchang (2008), Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability”, Technol. Forecast. Soc. Change, available. in[http: //dx.doi.org /10.1016/j.techfore.2008.03.012]
  • Hylton ,Ann (2002), A km initiative is unlikely to succeed without a knowledge audit, www. Knowledgeboard.com.
  • Johnson W (2002), Leveraging intellectual capital through product and process management of human capital, Journal of Intellectual Capital; Vol. 3 No. 4;
  • Jardón, Carlos Maria F. and Martos, Maria Susana (2009), Intellectual capital and performance in wood industries of Argentina, Journal of Intellectual Capital, Vol. 10 Iss: 4, pp.600 - 616
  • Low, J. and Kalafut, P.C (2002), Invisible Advantage - How Intangibles are Driving Business Performance, Perseus Publishing, Cambridge.
  • Management Accountants.
  • Pablos, P.O.D (2003), Intellectual capital reporting in Spain: a comparative view, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, pp. 61-81
  • Riahi-Belkaoui, Ahmed (2003), Intellectual Capital and Firm Performance of US multinational firms: A Study of the Resource-Based and Stakeholder Views, Journal of Intellectual Capital, Vol 4 (No 2): pp.215-226.