شناسایی ابعاد و مولفه های سیاست گذاری آموزشی مهارت افزایی در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پاسداران. سه راه اختیاریه. میدان اختیاریه. اختیاریه شمالی.کوچه یزدانیان 2 پلاک یک ‌ . واحد 2

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

4 استادیار ، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سیاست گذاری در آموزش و پرورش مجموعه سیاست ها، رویه ها و اقداماتی است که نهاد دولت به منظور توانمند سازی و توسعه دانش و مهارت های دانش آموزان تدوین و اجرا میکند. هدف اصلی این پژوهش ؛ شناسایی ابعاد و مولفه های سیاست گذاری آموزشی مهارت افزایی در مدارس ابتدایی است. روش تحقیق از منظر هدف ؛ کاربردی و بر اساس گرد اوری اطلاعات ؛ کیفی برپایه داده بنیاد سیستمی میباشد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ، با 14 نفر از کارشناسان ستادی وزارت آموزش و پرورش و اساتید مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهر تهران در سال تحصیلی ( 1400-1401) ، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفته و داده ها با استفاده از کد گذاری باز ، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در غالب پنج بعد الگوی پارادایمی با 18 مولفه جای گرفتند

کلیدواژه‌ها