ارائه مدلی برای جهت ارزیابی برنامه ریزی و مدیریت مسئولیت اجتماعی بانک‌ها(به انضمام مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در مقایسه با سایر بنگاه‌ها، بانک‌ها نقشی کلیدی در نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی در جوامع ایفا‌ می‌کنند. نقش بانک‌ها به‌عنوان تسهیل گر و محرک چرخ‌های اقتصاد و تجارت، به‌عنوان نهادهای مولد ثروت و همچنین به‌عنوان فراهم آورندگان خدمات برای اجتماعات محلی، ملی و بین‌المللی بیانگر اهمیت این مؤسسات در به جریان اندازی حرکت فکری مسئولیت اجتماعی در کل جامعه است. هدف تحقیق ارائه مدلی برای جهت ارزیابی برنامه ریزی و مدیریت مسئولیت اجتماعی بانک‌ها می باشد. از کارکردهای اصلی این پژوهش ، می‌توان به شناسایی اهداف و تدوین برنامه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی، ایجاد یک درک و زبان مشترک از مسئولیت اجتماعی سازمانی در‌ میان مدیران ارشد، تسهیل اقدامات مرتبط با برنامه‌ریزی و مدیریت مسئولیت اجتماعی و حمایت از اجرای این برنامه‌ها اشاره کرد. یافته‌ها نشان می‌دهد انطباق کاملی بین دیدگاه روابط عمومی‌ها و عملکرد بانک‌ها در انتخاب حوزه‌های فعالیت مسئولانه وجود دارد به طوری که هر دو بخش عنوان می‌دارند که فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان دوستانه، کمک به آسیب دیدگان و...مورد علاقه بانک‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها