الگوی ریسک عملیاتی و اعتباری بر مدیریت برنامه ریزی و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه مدیریت مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

4 گروه مهندسی صنایع، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی الگوی ریسک عملیاتی و اعتباری بر مدیریت برنامه ریزی و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. روش حاضر از جمله تحقیقات توصیفی و کاربردی است. از 318 بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای 1386 تا 1398 موجود بودند با توجه به محدودیت ها، 108 بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای تشخیص اینکه آیا به لحاظ آماری واریانس خطاها به طور معناداری به زمان وابسته هستند یا نه از آزمون LM استفاده شد. جهت محاسبه و آماده سازی متغیرهای تحقیق و همچنین برای استخراج آماره های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق از نرم افزار اکسل و برای تخمین مدل های رگرسیونی و آزمون فرضیه ها از نرمافزارهای آماری SPSS و GARCH استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند به عبارت دیگر، رشداعتبار و سودآوری و نسبت سرمایه به دارایی بر بازده سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است.

کلیدواژه‌ها