بررسی فرآیند ارتباطات شبکه‌های اجتماعی به‌ منظور الگوسازی برنامه ریزی و مدیریت ‏پوشش خبری بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برنامه ریزی و مدیریت حوزه خبر در تمام رسانه های برجسته و حرفهای دنیا در شرایط کلی و کـاملاً متفـاوت صورت میپذیرد: یکی در وضعیت عادی و دیگری در شـرایط غیرعـادی و بحرانـی. بـدیهی اسـت در شـرایط معمولی و عادی،دست اندرکاران و سردبیران خبر که مدیریت فعالیت و تکاپوی رسـانه را عهـده دار هسـتند، قادرند به گونه ای جدول خبری خود را طراحی و اجرا کنند که هم اهداف و مأموریتهای رسانه ای ایشان بـه سرانجام مطلوبی برسد و هم نیازها و تمایلات و سلایق مخاطبان تأمین گردد. هدف این پژوهش بررسی فرآیند ارتباطات شبکه‌های اجتماعی به‌ منظور الگوسازی برنامه ریزی و مدیریت ‏پوشش خبری بحران است. نتایج نشان می دهند که در شرایط بحران که از یک سو اطلاعات مخدوش می شود و از جانب دیگر فناوری های معمول قدرت و به تبع شیوه های تصمیم سازی و مدیریت در شرایط عادی سترون نکارا می شوند، هرگونه تدبیری مستلزم بهره وری مناسب از دانش های راهبردی متفاوت و فناوری های قدرت ویژه می باشد. باید برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع بدترین وضعیت ها را برنامه ریزی و سپس روش هایی را برای اداره و حل آن جستجو کند. مفاهیمی چون بحران و مدیریت بحران را به سمت وظایف مدیران و نحوه مقابله آنها با بحران، عوامل تشدید کننده و یا بازدارنده بحران چون سبک های خبرنویسی، نقش تصویر، کانون های خبری در شرایط بحرانی، بازار شایعات و مدل های بحران در این خصوص بسیار مهم هستند.

کلیدواژه‌ها