بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رهبری تحول آفرین یکی از پارادایم‌های رهبری در روانشناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است. رهبری تحول آفرین، رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به علاوه تعهد عاطفی آنان را افزایش می‌دهد. رهبرانی که رفتارهای تحول آفرین را از خود نشان می‌دهند مجموعه ای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد می‌کنند. پژوهش حاضربا هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر صورت گرفته است. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر در سال تحصیلی93- 1392 بود. به دلیل محدود بودن جامعه آماری (60 نفر) نمونه گیری نداشتیم، بنابر این از سرشماری استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه 36 سوالی استاندارد رهبری تحول گرای باس و آوولیو با طیف پنج مرحله ایی لیکرت و پرسش‌نامه 20 سوالی محقق ساخته بالندگی سازمانی بود که پایایی آنها به ترتیب 85/0 و 88/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کروسکال- والیس و از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری تحول گرا و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


 • ·         آغاز، عسل (1384). "بررسیرابطةمتقابلرهبریتحولآفرینوفرهنگسازمانی"، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران.
 • ·         ابراهیم زاده، رضا (1384). «بررسی تأثیر مدیریت دانش برسازمان یادگیرنده»تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت.
 • ·         تقی زاده، هوشنگ و تاری، غفار (1388). "بررسی سطح یادگیرنده بودن، بالندگی سازمانی ورابطه بین آنها در آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان تبریز"، فصلنامه اندیشه‌های تازه درعلوم تربیتی، سال چهارم، شماره 2.
 • ·         خداداد کاشی، شعله (1385) "ارتباطبینسبک‌های رهبری (تحول گرا، عملگراوبدونرهبری) و تعالیسازمانیدانشکدههایتربیتبدنیشهرتهران"، پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة تربیت بدنی، دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران.
 • ·         دفت، ریچاردال (1380). «تئوری و طراحی سازمان»، جلددوم، ترجمه علی پارسائیان وسیدمحمداعرابی، چاپ سوم، تهران، دفترپژوهش‌های فرهنگی.
 • رابینز، استیفن پی (1376). رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان، علی و اعرابی، سیدمحمد، دفتر
 • ·         پژوهش‌های فرهنگی.
 • سنج، پیتر (1375). «راز بقای شرکتها» مترجم: علی پارساییان، تهران، انتشارات ساپکو.
 • شیرازی، علی (1374). مدیریت آموزشی، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • ·         شیخی نژاد، فاطمه (1386). "عدالتسازمانیوتصمیمگیری"، فصلنامة احیاء، شماره22
 • طوسی، محمد علی. (1380)، بالندگی سازمانی. تهران: انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
 • ·         فرجامی، علی (1386). شناسایی مؤلفههای رهبری تحول ورابطه آن با عملکرد سازمان درصنایع تولیدی خصوصی ریخته گری درشهرستان قم.
 • ·         فقیهی، ا. و رجب بیگی، م. (1385). بالندگی سازمانی، ارایه الگویی اثربخش برای بنگاههای کشور، مدرس علوم انسانی، شماره10.
 • ·         میر کمالی، سیدمحمد (1382). رهبری ومدیریت آموزشی. تهران: انتشارات یسطرون
 • هنری، حبیب (1382) "طراحیوتبییننظاماطلاعاتیوسیستمبهرهوریمنابعانسانیدرسازمان تربیتبدنی، فدراسیون‌های ورزشیمنتخبوکمیتةالمپیک"، رسالة دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.
  • Burke, W. W. (1982). Organization development: Principles and practices. Glenview, IL: Scott, Foresman.
  • Bass, B. M. , Steidlmeier, P. , (1999). Ethics , character, and authentic transformational leadership behavior”. Leadership Quarterly, 10, PP: 181.
  • Bass, B. M. (1985). "Leadership and performance beyond expectations", New York: Free Press.
  • Humphreys, J. H., and Einstein, W. O. (2003). Noting "New under the sun: transformationalleadership from a historical perspective", Management Decision, vol. 41, No. 1, pp. 85-95.
  • Humphreys, J. H., and Einstein, W. O. (2003). Noting "New under the sun: transformationalleadership from a historical perspective", Management Decision, vol. 41, No. 1, pp. 85-95.
  • Smith. Brien N, Montogno. Ray V & Kuzmenko. Tatiana N (2004) Transformational and Servant Leadership: Content and Contextual Comparisons, Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol 10. NO4, PP 80 – 91.