تعیین رابطه سکوت سازمانی با بهره وری سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه سکوت سازمانی با بهره وری سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر است. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن، کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر هستند که داده‌های لازم با دو پرسش‌نامه 31 سوالی بهره وری و پرسش‌نامه 23  سوالی سکوت سازمانی واکولا و دیمیتریس (2007)  از 80 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر که به روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند گردآوری شد. آزمون مدل مفهومی‌با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و با بکارگیری نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان دادند که سکوت سازمانی و مولفه‌های آن( سکوت تدافعی، نوع دوستانه، بی تفاوتی و مطیع) با بهره وری، کارائی و اثربخشی سازمانی اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر ارتباط معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


 • بردبار. غلامرضا، کنجکاو منفرد. امیر رضا، (1390)، "تبیین عوامل اثرگذار بر بهره وری کارکنان شرکت گاز استان یزد و ارائه راه کارهای لازم)رویکرد فازی("، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 16، صص 75-104.
 •  دانایی فرد. حسن، فانی. علی اصغر، براتی. الهام، (1390)، "تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی"، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره8، صص 61-82.
 • زارعی متین. حسن، طاهری. فاطمه، سیار. ابوالقاسم، (1390)، "سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، صص 77-104.
 • نصر اصفهانی، علی؛ آقاباباپور دهکردی، طاهره؛ (1392)، "بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان، جامعه شناسی کاربردی"، سال بیست و چهارم، شماره پیاپی (52)، شماره چهارم، صص 139-162.
  • Avery, D. R. and Quinones, M. A. (2002). “Disentangling the effects of voice: the incremental roles of opportunity, behaviour, and instrumentality in predicting procedural fairness”. Journal of Applied Psychology, 87, 81–6.
  • Crant, J. M. (2000). “Proactive behaviour in organizations”. Journal of Management, 26, 435–62.
  • Dimitris, Bouradas And Vokala,Maria, (2007). “Organizational Silence: A New Challenge For Human Resource Management” ; athense university ofeconomics and business,pp1-19.
  • Korsgaard, M. A., Meglino, B.M. and Lester, S.W. (1997). “Beyond helping: do other-oriented values have broader implications in organizations?” Journal of Applied Psychology, 82, 160–77.
  • Morrison, E. W. and Milliken, F. J. (2000). “Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world” . Academy of  Management Review, 25, 706–25.
  • Pinder, C. C. and Harlos, K. P. (2001). “Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice”. In Rowland, K.
  • Slade, Michael Ross, (2008), “The Adaptive Nature of Organizational Silence: A Cybernetic Exploration of the Hidden Factory”, The Faculty of The Graduate School of Education and Human Development of The George Washington University.