تحلیل عوامل موثر بر سکوت سازمانی و تاثیر آن بر تعهد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف  این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر سکوت سازمانی و تاثیر آن بر تعهد  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده­ها توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستاد مرکزی واقع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (معاونت پشتیبانی، معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی و معاونت پژوهشی) با تعداد  1264 نفر تشکیل دادند. بر اساس جدول مورگان تعداد 290 پرسشنامه به عنوان حجم نمونه تعیین و توزیع گردید و روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده بود. به منظور تعیین ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای سه پرسشنامه شامل: پرسشنامه ی تعهد کارکنان (آلن و مایر 1997) ؛ پرسشنامه ی سکوت سازمانی (واکلا و دمیتریس 2005) ؛ پرسشنامه ی عوامل موثر بر سکوت سازمانی(محقق ساخته )،  به ترتیب 88/0 و 90/0 و 85/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها آمار توصیفی و آمار استنباطی بیان می شود، بخش آمار استنباطی شامل رویکرد دو مرحله ای تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی تحلیل معادلات ساختاری می باشد. از نرم‌افزارهای  20SPSS  و  Amos 20 در این پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اجتماعی، مدیریتی، سازمانی و فردی و همچنین زیر مولفه های آن ها بر سکوت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موثر بوده است. همچنین یافته ها نشان داد که رفتار و جو سکوت در سازمان تاثیر منفی بر تعهد کارکنان و مولفه های آن داشت. 

کلیدواژه‌ها


افخمی اردکانی، م، خلیلی صدرآباد، ا. (1391). بررسیرابطهبینعواملشخصیتیوسکوتکارکناندانشی. پژوهش های مدیریت عمومی. سال پنجم ، (18). 85-63.
باقری، م، تولایی، ر. (1389). بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها. دو ماهنامه توسعهانسانی پلیس. سال هفتم. (30).
خنیفر، ح، نوری، ح.، بردبار، ح، چراغچی، ح. میرزاجانی، ف. (1389). سکوت سازمانی در تکاپوی ارائه مدلبومی برای سازمان های ایرانی. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز. ایران.
دانایی فرد، ح، پناهی، ب. (1389). تحلیل نگرش های شغلی کارکنان سازمان های دولتی، تبیین جوسکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمان. پژوهشنامةمدیریتتحول. سالدوم،شماره 3.
زارعی متین، ح،  طاهری، ف و سیار، ا. (1390). سکوتسازمانی: مفاهیم،عللوپیامدها. فصلنامهعلوممدیریتایران.سالششم،شماره21. 104-77.
شاهزاده احمدی، ر. (1391). سکوت سازمانی.  نشریه بینش. شماره یک. سال اول. مرداد ماه.
مدنی، ح. زاهدی، م.( 1384 ). تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی درشرکت های پالایش گاز فجر و بید بلند ) . مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، 1-33.
مجیدی، ع. ( 1377 ). بررسی تأثیر جابجایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
 
Brinsfield, C. D., Edwards, M. S., Greenberg, J. (2009). Voice and Silence in Organizations: Historical Review and Current Conceptualizations.
Cinar. O. karcuglu. F. Aliogullari. (2013). The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in the province of Erzurum, Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences. (99).pp. 314 – 321
Cohen, D. (1999). When you call me that, smile! How norms for politeness, interaction styles, and aggression work together in Southern culture, Soc. Psy. Quar., 62(3), pp. 257–275.
Deniza, Nevin . Noyanb, Aral. Ertosun. Oznur. (2013). The Relationship between Employee Silence and Organizational Commitment in a Private Healthcare Company. Procedia - Social and Behavioral Sciences. (99). Pp.691 – 700.
Dimitris, B., & Vakola, M.  (2007).Organizational silence: A new challenge for      human resource management; Athens University of  Economics and                  Business, pp.1-19.
Greenberg, J., & Edwards, M. S. (2009). Voice and Silence in Organizations, Bingley, UK: Emerald Press.
Henriksen, K., & Dayton, E. (2006). Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety, HSR: Health Services Research 41(4). pp.1539-1554.
Huang, Xu, VanDe Vliert, Evert, Van Der Vegt,  Gerben. (2007), Breaking the Silence Culture: Stimulation of Participation and Employee Opinion Withholding Crossnationally,Management and Organization Review, 1(3), pp. 1740-8776.
Indridason, T. and Wang, C. L. (2008). Commitment or Contract: What Drives Performance in Public Private Partnerships?, Bus. Start, 9(2), pp. 78-100.
Nabizadeh, T., GharibTarzeh, Z., Dorbanai, F and YaghoobiJami, A. (2012). Investigating the effects of job experience, satisf action, and motivation on organizational commitment case study: (The nurses of Ghaem hospital in Mashhad, Iran). Research Journal of Recent Sciences. 1(7), pp. 59-67.
Nikmaram, S., Gharibi Yamchi, H., Shojaii, S., Ahmadi Zahrani M & Alvani SM. (2012). Study on relationship between organizational silence and commitment in Iran. World Applied Sciences Journal, 17(10). pp. 1271-1277.
Nilipour.S.A. Taheri. H. Baraminejad.R. (2014). Providing a model of factors affecting organizational silence  (case study: Agricultural Bank Chaharmahal and Bakhtiari Province). Kuwait Chapter of Aarabian Journal of Business and Management REVIWE. 3(12).
Perlow, L.A., & Repenning, N.P. (2009). The dynamics of silencing conflict, Research in Organizational Behavior. 29:195-223.
Shojaie, S., Zaree Matin, H., Barani,GH. (2011) Analyzing the Infrastructures of Organizational Silence and Ways to Get Rid of it; Social and Behavioral Sciences. 30. pp. 1731 – 1735.
Tangirala, S., & Ramanujam, R. (2008). Employee silence on critical work issues: Effects of procedural justice climate Personnel Psychology, 61, pp.37-68.
Tulubas T., Celep C. (2012). Effect of perceived procedural justice on faculty members’ silence:the mediating role of trust in supervisor. Procedia - Social and Behavioral Sciences 47.pp. 1221 – 1231.
Vakola. Maria. & Bouradas. Dimitris. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation. Employee Relations .27 (5). pp. 441-458.
Zehir., C. & Erdogan E. (2011). The Association between Organizational Silence and Ethica Leadership through Employee Performance: Procedia Social and Behavioral Sciences. 24 , pp. 1389–1404.