بررسی تأثیر برنامه درسی پنهان بر رفتار انضباطی دانشجویان از نظر اساتید دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌های استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه درسی پنهان بر رفتار انضباطی دانشجویان از نظر اساتید دانشکده‌های علوم‌تربیتی دانشگاه‌های استان خوزستان به اجرا در آمد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری را کلیه اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه‌های آزاد و دولتی استان خوزستان به تعداد 149 که در سال تحصیلی 94-93 به تدریس اشتغال داشتند، تشکیل داده‌اند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 108 نفر به تفکیک (23 نفر استاد زن) و (85 نفر استاد مرد) به روش تصادفی ساده برآورد گردید. اطلاعات از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. آزمون سؤالات و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها توسط آزمون تی‌تک نمونه‌ای انجام شد. نتایج یافته‌های تحقیق از دیدگاه اساتید دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌های استان خوزستان نشان داد که: قوانین و مقررات دانشگاه، روابط متقابل استاد و دانشجو، جوّ سازمانی دانشگاه، روش تدریس اساتید دانشگاه، روابط میان فردی بین دانشجویان، ساختار فیزیکی دانشگاه می‌تواند بر رفتارهای انضباطی دانشجویان تأثیر زیادی داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. آنجفی، حمیدرضا.(1393). استاد، دانشجو و روابط متقابل. از گوشه و کنار نشریات دانشجویی. نشریه صبح قریب. دانشگاه اراک. کد مطلب: 359359 .
 2. اسکندری، حسین.(1387). برنامه درسی پنهان. تهران: نشر نسیما.
 3. بختیاری، مهدی.(1391). انواع روش‌های تدریس. سایت فرهنگی و آموزشی.
 4. تقی‌پور، حسینعلی، غفاری،‌هاجر.(1389). بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دختران  شهرستان خلخال. علوم تربیتی، سال دوم. شماره 7.
 5. تقی پور ظهیر، علی.(1387). برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم. تهران: نشر آگه.
 6. حدادعلوی، رودابه، عبداللهی، احمد، احمدی، امیدعلی.(1386). برنامه درسی پنهان: پژوهشی در یادگیری‌های ضمنی مدرسه. مورد: روحیه علمی. فصلنامه تعلیم و تربیت.
 7. حیدری، زهرا، عسکریان، مصطفی، دوایی، مهدی.(1389). بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران. فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/سازمانی. سال اول. شماره سوم.
 8. سراجی، فرهاد.(1387). ارائه الگوی مطلوب طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی و مقایسه طرح برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی ایران با آن الگو، پایان‌نامه دکتری. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
 9. شعاری‌نژاد، علی‌اکبر.(1383). روان‌شناسی رشد. تهران. دانشگاه پیام نور. چاپ نهم.
 10. صباغیان، زهرا.(1388). فرهنگ دانشگاهی: یک چارچوب پژوهشی. در رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 11. علیخانی، محمدحسین ، مهرمحمدی، محمود.(1383). بررسی پیامدهای قصد نشده (برنامه درسی  پنهان) ناشی از محیط اجتماعی مدارس دوره متوسطه اصفهان. فصلنامه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 12. علی نوروزی، رضا، جنت فریدونی، طیبه، مشاکلایه، مهری.(1393). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان و هویت ملی دانش آموزان متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال یازدهم. دوره دوم. شماره 15(پیاپی42).
 13. فتحی واجارگاه، کوروش، واحد چوکده، سکینه.(1385). شناسایی آسیب‌های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان: نظام آموزش متوسطه نظری از دیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی.
 14. قادری ، هیرش.(1391). بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با رفتار انضباطی دانش آموزان سال سوم مدارس راهنمایی پسرانه شهر سنندج در سال تحصیلی 90-‎91. دانشگاه تربیت معلم. تهران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 15. قورچیان، نادرقلی.(1374). تحلیلی از برنامه درسی مستتر بحثی نو در ابعاد ناشناخته نظام آموزشی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.   
 16. کربلایی اسماعیلی، حمیدرضا، انوری، قدسی، نجورابی، نوشین، خواجه حسین، حمداله.(1385). بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی در تغییر نگرش نوجوانان دارای معلولیت. اصفهان: بهزیستی.
 17. مهرمحمدی، محمود.(1387). برنامه درسی پنهان، برنامه درسی پوچ و برنامه درسی پوچ پنهان، در برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: سمت و به نشر.
 18. نوروزی، بهزاد.(1388). بررسی تأثیر برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش­آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 3 شهر شیراز. پایان­نامه کارشناس ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  1. Ahrentezn, Shery, (2004). " An Educational Ethnography of Teacher Developed Science Curriculum Implementation: Enacting Conceptual Change Based Science Inquiry with Hispanic Students" (Ph.D. diss., Montana State University).
  2. Glicken A D, Merenstein G B. Addressing the hidden curriculum: understanding educator professionalism. J Medical Teacher. 2010; (29): 54-7.
  3. Lempp H, Seale C. The hidden curriculum in undergraduate medical education: qualitative study of medical students' perception of teaching. J British Medical. 2007; (329): 770-3.
  4. Margolis, Eric[Editor].(2002). The Hidden Curriculum in Higher Education Routledge New York and London. In http:// policy. Work.edu/ ritter/edf 5353- apple-htm