بررسی تأثیر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات کالاهای ICT درکشورهای منتخب در حال توسعه (رویکرد داده‌های تابلویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

   هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب درحال توسعه با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی طی سالهای 2011-2000 مبتنی بر مدل بات می باشد. بطوریکه پس ارائه مبانی نظری و پیشینه مرتبط، در این تحقیق، دو متغیر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارچی و تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغبرهای مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر این متغیّرها بر صادرات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای منتخب در حال توسعه دارای بالاترین حجم تجارت خارجی در این نوع کالاها با ایران به روش سرشماری (شامل کشورهای چین، جمهوری کره، ترکیه، هند، پاکستان، تایلند، آذربایجان، ارمنستان، مالزی و ایران) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی و جریان خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مثبت و معنادار بوده است. 

کلیدواژه‌ها


تقوی، مهدی ، نعمتی زاده، سینا(1383)، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، دوره  4 , شماره 3 (پیاپی 14) ; 96-71.
رفعت، بتول، طیبی، کمیل(1389)، بررسی رابطه تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان تجاری در ایران(2006-1973)، پژوهشنامه اقتصادی،سال دهم، شماره اول، 58-41.
سحابی، بهرام، قنبری، علی، شفیعی، علی(1390)، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نوسانات نرخ ارز،فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی‌های اقتصادی سابق)،دوره 8، شماره،52،3-27.
علیشیری، بهروز، شمس عراقی، شراگیم (1392) ، تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی: مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی ،ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره 2، صفحات 84-43.
علی نیا، زینب(1391)، بررسی اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات، واردات و تراز تجاری ایران با شرکای تجاری اصلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
کازرونی، علیرضا، فشاری، مجید و طاهری، حسن (1387)، رابطه علی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صادرات و تولید ناخالص داخلی: مطالعه موردی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، علوم مدیریت، شماره4، 200-181.
گوگردچیان، احمد، طیبی، کمیل، امینی، فاطمه (1389)، اثر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد تجاری ایران (87-1375)،مجله علمی پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی،سال دوم،شماره سوم،40-21.
مهدوی عادلی، محمدحسین،کاظمی،علی،فیض محمدی،شیرین(1391)، بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات درایران(1352 الی1387)، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق) دوره جدید، سال نوزدهم، شماره ی3، 170-151.
مهدوی عادلی، محمدحسین، حسین زاده بحرینی، محمدحسین، جوادی، افسانه(1387)،تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط،مجله دانش و توسعه(علمی و پژوهشی)، سال پانزدهم،شماره24.
مهرگان، نادر، دهقانپور، محمد رضا (1390)، تأثیر تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی برصادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر در ایران(86-1360)، دانش و فناوری سال اول، شماره ی 4، 78-59.
Agrawal, J.P. (1981) Determinants of FDI: a survey; Weltwirtschaftliches Archive, vol. 30, PP. 126-140.
Anwara, S. and Nguyen, L.P. (2011). Foreign direct investment and trade: The case of Vietnam, Research in International Business and Finance 25, PP. 39–52.
Azeem, M. (2013), United States of America FDI and trade as complementory or subsittute for Pakistan. African Journal of Business Management, Vol. 7(38), pp. 3851-3855.
Bhatt, P.R. (2013). Causal Relationship between Exports, FDI and Income: The Case of Vietnam, Applied Econometrics and International Development Vol. 13.161-176.
Clipa,F. Clipa,P. Clipa,R.I. Tiganas,c.(2013), The Impact of Foreign Direct Investment Over Romania's  Exports, The USV Annals of Economics and Public Administration, Volume 13, Issue 1(17),33-41.
Dunning, J. H. (1988), The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions; Journal of International Business Studies, Vol. 19, PP 1– 31.
Goswami, Ch.Kanta Saikia, K. (2012). FDI and its relation with exports in India, status andprospect in north east region.Procedia-Social and Behavioral Sciences 37 ,PP.123 – 132.
Hennart, J. and Park Y.R. (1994). Location Governance and Strategic Determinants of Japanese Manufacturing Investment in the US, Strategic Management Journal, Vol.15, pp.419-436.
Kojima, K (1973), “A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment, Hitotsubashi Journal of Economics 14: 1-20.
Moosa, I.A. (2002), Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice, Palgrave Macmillan
Morris, D. (1991), Determinants and Systemic Consequences of International Capital Flows. Washington D.C. 20431, U.S.A, International Monetary Fund Publication services pp.68-69.
 
Olise, M.C. Theresa U, A. Moses I,O and Kingsley N,A.(2013), Domestic Investment and Foreign Direct Investment Flows In Nigeria, IOSR Journal Of Humanities And Social Science, Volume 13, Issue 6, PP 01-12.
Shawa.M.J, Shen.Y.(2013). Causality Relationship between Foreign Direct Investment, GDP Growth and Export for Tanzania, International Journal of Economics and Finance; Vol. 5, No. 9.
Prasanna, N (2010). Impact of Foreign Direct Investment on Export Performance in India Soe Science, Vol24 (1).pp. 65-71.
 
Sultan, Z.A. (2013). A Causal Relationship between FDI Inflows and Export: The Case of IndiaJournal of Economics and Sustainable Development, Vol.4, No.2, PP. 1-10.
Sun.S. (2012), the role of FDI in domestic exporting: Evidence from China, Journal of Asian Economics, Volume 23, Issue 4, pp. 434-441.
 
Vernon, R. (1979), the Product Cycle Hypothesis in a New International Environment, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 41, No. 4.
Xuan, N.T and Xing, Y. (2008), Foreign Direct Investment and Exports: The Experiences of Vietnam. Economics of Transition, Volume 16(2), pp183-197