بررسی رابطه میان سبک های تفکر قضاوت‎گری و اجرایی مدیران با مولفه‎های سلامت سازمانی (مطالعه موردی: مدارس رودهن، دماوند و فیروزکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش شناسایی رابطه میان سبک های تفکر قضاوت‎گری و اجرایی مدیران با مولفه‎های سلامت سازمانی مدارس رودهن، فیروزکوه و دماوند است. روش پژوهش از نوع مطالعات کمی، کاربردی و از منظر گردآوری داده‎ها توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس رودهن، دماوند و فیروزکوه بوده که در سال‎تحصیلی 1394-1393 مشغول به کار بودند و براساس آمار سازمان آموزش و پرورش شهرستان‎های استان تهران تعداد آن‎ها 199 نفر بود. حجم نمونه مناسب براساس جدول مورگان 127 نفر تخمین زده شد. نمونه‎ها با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. (تعداد پرسشنامه‎های قابل بررسی 120 مورد بود). ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت سازمانی علاقه بند و پرسشنامه سبک‎های تفکر استرانبرگ بود. روایی محتوایی آن توسط متخصصان تایید شده و پایایی پرسشنامه سبک تفکر 78/0 و سلامت سازمانی 85/0 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها در بخش آمار توصیفی از جداول، فراوانی، درصد فراوانی، شاخص‎های گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف آزمودنیها و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. یافته‎های پژوهش بیانگر آن است که بین سبک تفکر قضاوت‎گری مدیران با مولفه‎های سلامت سازمانی (ساخت دهی، ملاحظه گری، حمایت منابع، نفوذ مدیر، بعد روحیه، تاکید علمی و یگانگی نهادی) رابطه معنادار وجود ندارد. بین سبک تفکر اجرایی و مولفه‎های سلامت سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


استرنبرگ، جی. رابرت (1381). سبکهای تفکر، ترجمه: علاءالدین اعتمادی اهری و علی اکبر خسروی، چاپ دوم، تهران: نشر و پژوهش دادار.
جاهد، حسینعلی. (1386). سلامت سازمانی مجله تدبیر - شماره 159
 حقیقت جو، زهرا و همکاران، (1388). رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور. مجله پرستاری و مامایی ارومیه. 1388; 7 (1) :15-20
خورشیدی، بهادر. (1390). بررسی رابطه میان سبک های تفکر مدیران و هر یک از مولفه های سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شرق استان تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
علاقه بند، علی، (1372) مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران، بعثت
علاقه بند، علی، سلامت سازمانی مدرسه، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 21، بهار 1378، ص 14.
نیاز آذری، کیومرث، تقوایی یزدی، مریم، نیاز آذری، مرضیه. (1393). نظریه‎های سازمان و مدیریت در هزاره‎ی سوم. چاپ سوم. قائم‎شهر: انتشارات مهرالنبی.
- Carlsen BA.(1990). An  Assessment of the productivity managers’ network model in Los Angeles. San Francisco: University of San Francisco; 1990.
-          Hoy&Tatter,k (2001). Open school and healthy school, measuring organization climate.londen: sage publication.the international professional. newberg park
-          JULIE A LYNDEN & WILLIAM, KLINGLE. “SUPERVISING ORGANIZATIONAL HEALTH”. SUPERVISION JOURNAL, 2000, PP: 3-5.
 
-          Sternberg, R. J. (1997), Thinking styles. New York: Cambridge University Press.
 
-          Sternberg, R. J., & Grigorencko , E. L. (1997), Are cognitive still in styles? American Psychologist, 52, (7) , 700-712.
 
-          Wayne. K, And  John A, Feldman. “Organizational  health: The concept and its measure”. Journal of research and development  in education, Number 4, 1987, P:30.